Likestillings- og diskrimineringsombudet vil fjerne unntaksparagrafene i likestillings- og arbeidsmiljøloven som gir trossamfunn lov til å diskriminere på grunn av kjønn og religion.

- Vi synes ikke det er rettslig grunnlag eller behov for å opprettholde særskilte regler som skal tillate forskjellsbehandling på grunn av kjønn eller homofil orientering, ut over den adgangen som uansett følger av lovens hovedregel, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo.

I en fersk høringsuttalelse til Barne og likestillingsdepartementet støtter LDO derfor Graverutvalgets forslag om å fjerne unntaksparagrafene i både likestillingsloven og arbeidsmiljøloven.

- Unntaksreglene, slik de er utformet i dag, tolkes ofte dit hen at det er en generell unntaksadgang for trossamfunn til å forskjellsbehandle kvinner og homofile, eller at loven ikke gjelder trossamfunnene. Det er derfor viktig å få presisert at trossamfunnene ikke har en blankofullmakt til å diskriminere, og at eventuelle unntak fra forbudet mot diskriminering må være saklig begrunnet, nødvendig og ikke uforholdsmessig inngripende i det enkelte konkrete tilfellet, understreker Grimsmo.

Les hele uttalelsen her.