25. november er FNs internasjonale dag for å stoppe vold mot kvinner.  Likestillings- og diskrimineringsombudet markerer dagen med et møte i Oslo, med fokus på hjelp og bistand til særlig sårbare grupper av kvinner med minoritetsbakgrunn.

Minoritetskvinner som er utsatt for vold i nære relasjoner utgjør en særlig sårbar gruppe i det norske samfunnet. Mange mangler kunnskap om tilbud og rettigheter som voldsutsatte har i Norge. Andre sliter med dårlige norskkunnskaper. Kvinnelige ofre for menneskehandel og tvangsekteskap er eksempler på andre særlig sårbare grupper.

25. november møtes viktige aktører for å presentere problemstillinger de er opptatt av når det gjelder dette temaet. Det vil komme konkrete forslag til tiltak som kan bedre situasjonen for voldsutsatte kvinner generelt og voldsutsatte minoritetskvinner spesielt.

Disse vil innlede:
• Justisminister Knut Storberget
• Leder av Krisesentersekretariatet Tove Smaadahl
• Lege og nestleder ved rådgivningsgruppa for flyktninger og innvandrere i Trondheim kommune, Rabia Khan
• Psykologspesialist i Alternativ til Vold, Iselin Sætre

Etter innledningene inviterer LDO til debatt.

Arrangementet er gratis og holdes tirsdag 25. november kl 14-15.30 i Likestillings- og diskrimineringsombudets lokaler i andre etasje i Grensen 5, Oslo.

Påmelding snarest til pamelding@ldo.no