Bare hver åttende voldtektsanmeldelse ender med fellende dom i Norge. Til sammenlikning ender en av fem anmeldte voldtekter med fellende dom i Sverige og Danmark, i Finland en av syv, viser en undersøkelse utført av Amnesty i de nordiske landene. – Dette er helt uakseptabelt. Mange unnlater å anmelde voldtekt. Mange saker henlegges. Under en prosent av alle gjerningsmenn i voldtektssaker blir domfelt, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Til tross for ulikheter i lovgrunnlag, organisering av politiet og politiske prioriteringer i de ulike landene er resultatet det samme. Voldtatte kvinner i Norden har liten mulighet til å oppnå rettferdighet i rettssystemene.

De fleste voldtekter i de nordiske landene anmeldes aldri. I Norge havner bare 16 prosent av anmeldte voldtekter i rettssalen, melder Amnesty. 25-30 prosent av de tiltalte i voldtektssaker frifinnes, mot 7-8 prosent av de tiltalte i andre straffesaker.

Mangelfull politietterforskning er en av hovedårsakene til at så mange saker henlegges, mener Amnesty. Dette bidrar i sin tur til å gi saksfeltet lav status.
En annen hovedkonklusjon i rapporten er at fordommer om kvinners seksualitet svekker kvinners troverdighet i rettssystemet, mens forestillinger om menns seksualitet tvert om styrker mannens troverdighet. I voldtektssaker er det ofte slik at ord står mot ord, og vurderingen av troverdigheten til offer og overgriper bidrar ofte sterkt til frifinnelse eller dom.

Nylig gikk justisminister Knut Storberget ut og kalte voldtekt for nesten-drap.

- Likevel går det svært langsomt å få flere til å anmelde voldtekt. Det kreves holdningsskapende arbeid på alle ledd som jobber med slike saker, i helsevesenet, hos politiet og i domstolene. Dessverre viser det seg at juryene har en sterk tendens til å frifinne voldtektsforbrytere. Kanskje er denne ordningen ikke egnet til å skape rettssikkerhet i slike saker????, sier Beate Gangås.

Les mer på Amnestys nettsider, klikk her