Flere menn i omsorg

-Norge må øke anstrengelsen for å rekruttere menn til omsorgsyrkene, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås. Forsker spår sammenbrudd i eldreomsorgen.

Hele 40 prosent av jentekullene må velge å jobbe med pleie- og omsorg, dersom fremtidens behov for arbeidskraft i denne sektoren skal bli dekket på samme måte som nå, sier sykepleier og forsker Runar Bakken til dagbladet.no. Bakken har skrevet boken ”Englevakt”.
Bakken mener at Norge ikke kan belage seg på å løse behovet for arbeidskraft i omsorgssektoren ved å rekruttere pleiere fra utlandet. - Dette er helsepolitisk «trafficking», skriver Bakken i boka.
- Mens unge mennesker i dag tar det som en selvfølge at man deler omsorgen hjemme, virker det som man henger 40 år igjen når det gjelder likestilling innen den offentlige omsorgen, sier Bakken.

Må rekruttere norske menn
Likestillings- og diskrimineringsombudet mener at myndighetene må sørge for å rekruttere  menn.
-Myndighetene må øke anstrengelsen for å rekruttere menn som sykepleiere, hjelpepleiere og førskolelærere, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås. Norge har et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i verden. Ombudet har foreslått flere tiltak for å minske kjønnsforskjellene i arbeidsmarkedet.
-Tradisjonelle utdanningsmønstre må brytes. Lovfestet rett til heltid vil kunne ha en positiv effekt. Dette vil bedre arbeidsforholdene og det kan også virke positivt i forhold til rekruttering av menn, sier Gangås.
I dag er det slik at mange kvinner ikke tilbys mer enn deltidsstilling i pleie- og omsorgssektoren. Dette gir institusjonene fleksibilitet når det er behov for ekstrahjelp og vikarer. En rekke kommuner har de siste årene tatt grep for for å fjerne uønsket deltid.
-Likelønn er et annet og viktig verktøy. Regjeringen må snarest følge opp forslagene som Likelønnskommisjonen kom med i sin rapport i fjor. Blant annet en likelønnspott på tre milliarder kroner for å øke lønnsnivået for kvinnedominerte grupper i offentlig sektor, sier Gangås, som etterlyser en mer offensiv innsats for å få økt likestilling på arbeidsmarkedet.

- Kronisk kapasitetssvikt
Torsdag avslørte Dagbladet at en ny rapport viser at det er kronisk underbemanning av fagpersonell ved flere norske sykehjem.
Dette bildet blir forsterket i Bakkens bok.
- Den kroniske kapasitets- og kompetansekrisen innen kommunal pleie og omsorg henger sammen med at 30 prosent av de ansatte er ufaglærte og at nær 50 prosent går i deltidsstillinger, sier Bakken.
Han mener dette fører til at den faglige ledelsen er svak eller til og med udugelig.


Ikke importere sykepleiere
I likhet med Runar Bakken, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet at det store behovet for omsorgsarbeidere ikke kan løses ved import av sykepleiere fra den tredje verden. Norge kan ikke tappe utviklingsland for slik kompetanse, sier Gangås.