Flere seniorkvinner i utdanning

Dobbelt så mange kvinner som menn over 50 år tar videreutdanning.

7.229 studenter over 50 år tar videreutdanning ved høgskoler og universiteter i Norge dette semesteret, skriver Seniorpolitikk.no.

4.962 av disse er ifølge Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) kvinner.

- Hovedgrunnen til at kvinner deltar mer enn menn i videreutdanning er at mange av dem jobber innen helsesektoren eller som lærere i skolen. De er i yrker der det er vanlig å ta videreutdanning. Det er for eksempel mindre utbredt med videreutdanning i industrien, sier forsker Torgeir Nyen i Fafo til Seniorpolitkk.no.

Behov for arbeidskraft

- Seniorer er en viktig ressurs i arbeidslivet og må sikres kompetanseheving på lik linje med andre arbeidstakere, sier kommunikasjonssjef Ingeborg Grimsmo hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Behovet for arbeidskraft vil øke, og en arbeidsgruppe bestående av blant annet representanter fra KS, NHO, LO, Vox og SSP, vil se på hvordan man kan ta i bruk seniorenes ressurser i arbeidslivet på en bedre måte.

Blant foreslås karriereveiledning, utdanningspermisjoner, tilpassede finansieringsordninger, egen informasjonsstrategi og etter- og videreutdanning som forebygging i spesielt belastende yrker.