Les Likestillings- og diskrimineringsombudets forslag til regjeringserklæringen.

SV har i forbindelse med regjeringsforhandlingene bedt LDO bidra med innspill til hva som må med i regjeringserklæringen for neste Stortingsperiode.
Lønn, deltid og diskriminering av gravide.

- Lønnsgapet på 15 prosent har stått på stedet hvil i 25 år. Det må politisk handling til for å redusere forskjellen, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Samtidig ser vi at ufrivillig deltid er et problem i kvinnedominerte bransjer.
LDO foreslår:

  • Gjennomfører forslagene fra likelønnskommisjonen om en egen likelønnspott, tredeling av foreldrepermisjonen, et gjennomsnittlig lønnstillegg til foreldre som har vært i permisjon. 
  • Gi prosjektmidler til økt rekruttering av kvinner i ledelse. 
  • Lovfestet rett til heltid. 
  • Lovfeste forbudet mot spørsmål om graviditet på jobbintervju for å motarbeide diskriminering av gravide.

Flere i arbeid

- Altfor mange personer med nedsatt funksjonsevne står utenfor arbeidslivet. Arbeidsgiveres holdninger er avgjørende for å bedre denne situasjonen, sier Gangås.

LDO mener det må legges bedre til rette økonomisk for studenter med nedsatt funksjonsevne.

I tillegg bør det rettes en innsats mot innvandrerkvinner, som har lav yrkesdeltakelse.

LDO foreslår:

  • Trainee-ordninger for personer med nedsatt funksjonsevne. 
  • Tettere oppfølging av IA-avtalen fra myndigheten og partene i arbeidslivet.
  • Prioritere målsetting om at personer med nedsatt funksjonsevne skal utgjøre minst frem prosent av nyansettelsene i statlige virksomheter.
  • Kontantstøtten bør fases ut og innvandrerkvinner tilbys gratis språkopplæring.
  • Øke Lånekassens månedlige stipendandel og innføre fullstipendiering av sommermånedene for studenter med nedsatt funksjonsevne.