Samarbeid om likestilling

Spania og Norge skal samarbeide om likestilling. Blant annet rettes innsatsen mot å bekjempe vold mot kvinner.

Spania får omlag 360 millioner kroner i EØS-midler frem til 2014. 90 millioner av disse er satt av til en satsing på likestilling.

Likestillings- og diskrimineringsombudet er norsk partner, og skal være med å utvikle prosjektprogrammet. Målsettingen med satsningen er både å fremme kunnskap og å styrke det praktiske arbeidet med likestillingsutfordringer for begge landene.  Programmet skal blant annet bidra til å bekjempe vold mot kvinner, gi større frihet til å kombinere familie og arbeid for både kvinner og men, bedre kjønnsbalansen i bedriftsstyrer og inkludere rom- og innvandrerkvinner i arbeidslivet.

Avtalen ble undertegnet i Madrid i tirsdag 15 november.

EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa. Støtten skal også bidra til å styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. EØS-midlene utgjør rundt 14 milliarder kroner fram til 2014. Norges andel er 97 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.

I tillegg til likestilling inneholder samarbeidet med Spania også utvikling av ny miljøteknologi, økt samarbeid mellom norsk og spansk næringsliv og forskningsinstitusjoner, en stipendordning for studenter og forskere, et fond for frivillige organisasjoner og til kulturarv og kulturutveksling.