- Liten interesse for likestilling

8. mars får vi besøk av de tidligere likestillingsombudene og tidligere likestillingsdirektør Ingunn Yssen. Her gir Yssen oss et tilbakeblikk på utfordringer og milepæler i sin periode.

 

Ingunn Yssen, likestillingsdirektør 1997-2002.

1. Hva var den viktigste likestillingsutfordringene den tiden da du var ombud?

Det korte svaret er at interessen for likestilling var veldig liten. Da som nå mente de fleste at likestilling mellom kvinner og menn var oppnådd.  Likestillingssenterets mandat handlet blant annet og ikke minst om å sette likestillingsspørsmål på dagsorden. Så da er det vel også behørig oppklart at jeg ikke var ombud.

2. Hva var den største seieren den perioden?

Likestillingssenteret hadde som overordnet målsetting å få spørsmålet om likestilling  mellom kvinner og menn inn i den store samfunnsdebatten. Vi prøvde etter beste evne å få frem at likestilling er avgjørende for hvorvidt vi har et velfungerende samfunn. Vi var tabloide, høyrøstede og utradisjonelle for å få oppmerksomhet om vår sak, men vi var aldri useriøse. Vi jobbet hardt for at det vi holdt på med skulle medføre varige endringer i våre holdninger til kjønn. Vi lyktes selvfølgelig ikke alltid med det, men vi må kunne si at vi i det minste var startmotor for reformer som har innebåret varige endringer. Her er noe av det vi jobbet med:

  • Da SSB presenterte levekårsundersøkelsen fra 2000, foreslo Likestillingssenteret at foreldrepermisjonen bør tredeles, slik Island allerede hadde gjort.
  • Likestillingssenteret ved Rachel Paul (nå seniorrådgiver i LDO) satt i kvinnevoldsutvalget – NOU 2003:31 Retten til frihet fra vold.
  • Likestillingssenteret ved Knut Oftung (nå seniorrådgiver i LDO) satt i kvinnehelseutvalget - NOU om Kvinnehelse – i utvalgets NOU ble helsegevinster, både for menn og kvinner, sett i sammenheng med likestillingspolitiske tiltak. Det ble også satt fokus på vold i nære relasjoner som en årsak til mange av de lidelser kvinner diagnostiseres for.

 3. Hva er dagens største utfordring?

Jeg er redd utfordringen i dag er den samme som ved Likestillingssenterets oppstart. Vi tror vi er likestilte.

4. Hva tror du bli fremtidens største utfordring?

I den overskuelige fremtid er det den samme seige motstanden mot å endre våre oppfatninger av hva kvinner og menn er, vil og kan som er utfordringen.  

Her kan du lese svarene fra de tidligere ombudene Kristin Mile og Beate Gangås.