Ikke utvid reservasjonsretten!

- Utvidelse av fastlegers reservasjonsrett vil ramme jenter og kvinner i en sårbar situasjon. Derfor mener jeg at det er viktig at reservasjonsretten ikke utvides, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. 

-Retten til å bestemme over egen kropp er en grunnleggende menneskerett som er kjempet frem over tiår. Den retten må ikke svekkes, fastslår ombudet.

Ombudet viser også til at det norske helsevesenet skal gi brukerne like gode tjenester uansett kjønn, alder, seksuell orientering, etnisitet, religion eller funksjonsevne.

-Retten til helsetjenester skal gå foran legers samvittighetskvaler. Å få henvisning til abort er en lovfestet rettighet og en alminnelig offentlig tjeneste i Norge. En utvidet reservasjonsrett for fastlegen betyr innskrenkning av kvinners rett til å bestemme over egen kropp, understreker Ørstavik. Ombudet kan vanskelig se hvordan utvidelse av reservasjonsretten kan praktiseres uten å ramme en sårbar gruppe som abortsøkende kvinner og jenter er.

 –Jeg ser at det for en lege på grunn av religiøs eller etisk overbevisning kan være et dilemma, og at det reises spørsmål om manglende reservasjonsrett betyr et yrkesforbud, sier ombudet.

Hun minner om at leger kan jobbe mange ulike steder.

- For å sikre alle den helsetjenesten de har krav på, er det viktig at kvinner som ønsker abort kan stole på at fastlegen hjelper dem med henvisning. Leger som ikke ønsker å gjøre det, må finne seg andre jobber enn som fastlege, sier ombudet.

Ørstavik mener at om en 16 år gammel jente ønsker henvisning til abort, så skal hun få den samme gode og tilpassede tjenesten som alle andre. -Det er dette en likeverdig helsetjeneste handler om. Møter hun en fastlege som reserverer seg mot henvisning til abort, da har hun ikke retten til en slik likeverdig helsetjeneste, advarer Sunniva Ørstavik.