Meldeplikt for tiggere

Tilreisende romfolk skal behandles med respekt og rettferdighet. Det er liten tvil om at det er behov for sosialpolitiske tiltak. Å innføre meldeplikt for tiggere, å avgrense hvor og når de kan tigge, er ikke et godt tiltak, mener likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endring i politiloven som gir lokale politimyndigheter adgang til å pålegge meldeplikt for tigging, og til å regulere tigging på offentlig sted.

Vårt høringssvar

Nei takk til denne lovendringen, sier likestillings- og diskrimineringsombudet. I dag kom høringssvaret med klar tilbakemelding: Det er ikke gjort en god nok vurdering av om dette forslaget vi virke diskriminerende.

Hvordan vil departementet sikre at loven ikke medfører at enhver tilstedeværelse av rom i det offentlige rom blir oppfattet som tigging?  Og hvordan vil praksis om at tigging kanskje må skje på bestemte områder med tidsbegrensning arte seg?

− Vi er bekymret for at dette vil skyve folk ut fra det offentlige rom bare fordi de er den de er, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

− Denne eventuelle lovendringen vil ikke bedre forholdene for tilreisende rom, og det er ivaretakelsen av grunnleggende behov og menneskerettigheter regjeringen må gripe fatt i nå.

Ombudet er bekymret for konsekvensene av de foreslåtte endringene i politiloven. I høringssvaret står det: “Vi frykter at en ytterligere marginalisering av mennesker som er i en vanskelig situasjon gjør dem mer utsatt for diskriminerings og brudd på menneskerettigheten”.

Videre står det “Vi er bekymret for at forslaget vil føre til en legitimering og forsterkning av den hetsen og trakasseringen av tilreisende rom vi allerede har sett.”

Konklusjonen er klar: “Likestillings- og diskrimineringsombudet vil derfor anbefale at forslaget om endringer i politiloven § 4 første ledd trekkes”.

Ta ansvar for romfolk

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik og biskop i Sør-Hålogaland Tor B. Jørgensen skrev i høst et brev til Statsråd Inga Marte Thorkildsen om at regjeringen må ta ansvar og lage gode nasjonale løsninger hvor grunnleggende menneskerettigheter ivaretas i møte med tilreisende romfolk.

Thorkildsen og regjeringen må ta tak i disse utfordringene, og unngå nok en sommer med uverdige forhold for tilreisende romfolk. Meldeplikt for tiggere er et sidespor.