Skolen må bli tilgjengelig for alle

- Mange elever får ikke gå på nærskolen sin fordi den ikke er tilrettelagt. Det er en skolehverdag som betyr at Norge bryter menneskerettighetene, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. På FN-dagen for funksjonshemmede overrekker Ombudet krav som må innfris for at forpliktelsene til FN-konvensjonen CRDP skal oppfylles.

Utilgjengelige inngangspartier, klasserom, gymsaler, sløydsaler, naturfagrom, bibliotek og utearealer stenger bevegelseshemmede elever ute fra både sosialt og faglig fellesskap med andre. Skolebyggene i Norge er stort sett ikke tilgjengelige for barn med nedsatt funksjonsevne.  I dag har ombudet overbrakt sine innspill til myndighetene angående status for menneskerettighetene og nedsatt funksjonsevne. Tilgjengelighet til grunnskoler og videregående skoler for barn og unge med nedsatt funksjonsevne er ett av tre områder det rettes et kritisk søkelys mot.

Barn og unges rett til skole og utdanning er en grunnleggende rettighet som følger blant annet av Menneskerettighetserklæringen artikkel 26, FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter artikkel 14 og FNs Barnekonvensjon artikkel 28 og 29.

- Mange kommuner løser problemet med manglende tilgjengelighet til skolene ved å sikre tilgjengelighet ved en, eller noen få skoler. Dette fører til at mange bevegelseshemmede elever ikke får gå på samme skole som søsken og venner. Dette er helt uakseptable løsninger, slår ombudet fast. 

Ørstavik viser til at disse elevene dermed må bruke mer tid på transport til og fra skolen, og slike løsninger sender dessuten uheldige signaler til elever og samfunnet for øvrig om at man samler elever med nedsatt bevegelsesevne for seg selv på egne skoler, der de får tilhørighet i egne sosiale grupper.

- Den tiden må nå være forbi. Skal Norge oppfylle sine forpliktelser etter FN-konvensjonen for funksjonshemmede (CRPD), må myndighetene sørge for at skolene våre er tilgjengelige for alle. Det koster penger, men vi kan ikke fortsette med å ha klasserom, gymsaler, sløydsaler og inngangspartier som stenger noen elever ute, sier Sunniva Ørstavik.

Ombudet oppfordrer myndighetene til så snart som mulig å innføre

  • forskrifter om universell utforming av eksisterende grunnskoler og videregående skoler i tråd med forutsetningene i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven §§ 9 og 10.
    • med dette vil bestemmelsene reelt bidra til å sikre universell utforming av eksisterende grunnskoler og videregående skoler
  • klare tidsfrister og planer for universell utforming av eksisterende grunnskoler og videregående skoler skal nås
  • tilstrekkelige faktiske og økonomiske ressurser til å sikre at planene blir gjennomført innenfor tidsfristene