Tolkeforbud må følges av tolkerett

Regjeringen vil innføre lovforbud mot at barn brukes som tolker.  – Flott, men dette er langt fra nok, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik, som lenge har bedt om lovfestet rett til profesjonell tolk.

– Det kan ikke være overlatt til tilfeldighetene hvem som skal tolke, sier Ørstavik.
– Tilgang på profesjonell tolk er helt grunnleggende for å delta og kunne ta vare på seg selv, fortsetter hun.

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener at lovgrunnlag, finansiering og organisering må sikres på en slik måte at tolk er tilgjengelig ved behov.

– Det må bli slutt på at den enkelte pasient eller lege må improviserer løsninger når kommunikasjonen er vanskelig, sier Ørstavik. Det sier seg selv at det er uholdbart at barn får ansvar for alt fra riktig medisindosering og beskjed om alvorlig sykdom, til samtaler med NAV eller barnevernet.

FN-kritikk må tas på alvor

Norge rapporterer til FNs rasediskrimineringskomité (CERD) om ulike temaer. I Komiteens kommentarer til Norge i 2011, er komiteen kritisk til hvordan tolketjenesten er organisert, og anbefaler staten å bedre tilgjengeligheten og kvaliteten på profesjonelle tolketjenester. Det anbefales også lovfestes rett til profesjonell tolking i møte med offentlige tjenester, samt at det nedfelles forbud mot bruk av mindreårige og slektninger som tolker. Videre anbefales det at ansatte innen offentlig tjenester mottar informasjon og veiledning om hvordan engasjere og samarbeide med kvalifiserte tolker.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har flere ganger oppfordret myndighetene til å utbedre tolketjenesten.

– Det må tilrettelegges for en systematisert og profesjonell tolketjeneste for alle offentlige tjenester. Det er grunnleggende for blant annet å unngå forskjellsbehandling og farlige misforståelser, sier Ørstavik.

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener dette bør håndteres på tilsvarende måte som “prosjektet for språklig tilrettelegging for den samiske befolkningen” som staten selv orienterer om i sin CERD-rapport at skal gjennomføres:

  • Etablere egnede tolketjenester for de som trenger det.
  • Ansattes språk- og kulturkompetanse styrkes.
  • Helseforetakene i et toårsprosjekt finansierer og gjennomfører tolkeprosjekt som skal bedre tolketjenester.
  • Rapportere årlig på prosjektet til Helse- og omsorgsdepartementet.