Vold mot funksjonshemmede er hatkrim

- Det er på tide at også Norge anerkjenner og begynner å registrere vold mot funksjonshemmede som hatkriminalitet, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. Tirsdag 4. juni er LDO vertskap for en nordisk konferanse om trakassering og overgrep mot funksjonshemmede.

- I samarbeid med Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa, vil vi rette oppmerksomhet mot og øke bevissthet om trakassering og overgrep ovenfor funksjonshemmede. Flere europeiske studier viser at personer med nedsatt funksjonsevne i økende grad utsettes for hatkriminalitet. Det er en alvorlig utfordring for samfunnet vårt, sier Ørstavik. 

Fordommer avler vold

Hatkriminalitet brukes om kriminalitet som er begrunnet i fordommer mot en person eller gruppe på grunn av kjennetegn ved dem, for eksempel hudfarge, seksuell orientering, eller funksjonsevne. Det kan være verbale utsagn, truende adferd, trakassering, vandalisering, overfall og drap.

- Vi får mange henvendelser fra funksjonshemmede som daglig opplever trakassering og mobbing, forteller Ørstavik.

I SSB-rapporten "På like vilkår" viser at funksjonshemmede både er mer utrygge i nærmiljøet, og er fire ganger mer utsatt for vold og trusler om vold enn resten av befolkningen.

- Dette viser at vi har et stort behov for å få mer kunnskap om denne typen hatkriminalitet i Norge. Det trenger vi i det forebyggende arbeidet, og politi og rettsvesen trenger det i etterforskning og straffeforfølgelse.  

Norge ligger etter

I Storbritannina registrerte politiet 1 937 hendelser av hatkriminalitet mot personer med nedsatt funksjonsevne bare i 2011. Ifølge Equality and Human Rights Commission (EHRC) er dette bare toppen av isfjellet.

I Norge registrerer politiet hatkriminalitet motivert på grunn av rase eller etnisk tilhørighet, religion og seksuell legning, men i liten eller ingen grad på grunn av nedsatt funksjonsevne.

- For å identifisere hatkrimsaker må oppmerksomheten omkring disse problemstillingene være tydeligere fra politikere, i media, hos forskere, hos politiet ved anmeldelser, og i etterforskningsperioden og ved domstolene, sier Ørstavik.

- Sammen med representanter fra Norge, Sverige, Danmark og Finland ønsker vi å rette oppmerksomhet mot og øke bevissthet om trakassering og overgrep mot funksjonshemmede, og ikke minst diskutere hvordan landene på nasjonalt og regionalt nivå i samarbeid med OSSE kan innføre rutiner for registrering og rapportering, sier hun. 

Vitnesbyrd

Seminaret tirsdag er en oppfølging av et møte med samme tema hos ombudet i november i fjor. Der delte funksjonshemmede fra nordiske land sine erfaringer og opplevelser.

Det kan du lese mer om her.