Vi har pulsen på samfunnet, vi mottar tusenvis av henvendelser fra folk og virksomheter, vi har tett kontakt med det politiske miljø og ikke minst det sivile samfunn. 

 

Likestillings- og diskrimineringsombudets mandat 

Likestillings- og diskrimineringsombudet er til for alle som blir diskriminert. Vi gir veiledning til de som trenger det og er en pådriver for likestilling. 

Vi jobber innenfor et svært bredt mandat på alle samfunnsområder. Vi skal fremme likestilling og jobbe mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet mv., etnisitet, religion, nedsett funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon og politisk syn. 

 

Ombudet har fire hovedoppgaver: 

  • Å være pådriver for å hindre diskriminering og fremme likestilling på alle samfunnsområder.
  • Å gi veiledning om likestillingslovgivningen til enhver som ønsker det, både privatpersoner, offentlige organer, interesseorganisasjoner og private arbeidsgivere.
  • Å føre tilsyn med FNs tre diskrimineringskonvensjoner; Kvinnekonvensjonen, Rasediskrimineringskonvensjonen og Konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
  • Å følge opp aktivitets- og redegjørelsespliktene etter likestillings- og diskrimineringsloven, samt rapporteringsplikten om likestilling og ikke diskriminering etter regnskapsloven. 

Likestillings- og diskrimineringsombudets strategi for 2023-2025 er delt inn i fem faglige hovedmål, som skal ivareta og bidra til at ombudets oppgaver er faglig forankret. Strategien inneholder også to organisatoriske mål, som forteller hvordan vi som ombud skal jobbe internt med arbeidsmetoder og arbeidsmiljø i tiden fremover. 

Hvert av hovedmålene støttes opp med delmål. Der hovedmålene er mer overordnede, gir delmålene oss konkrete mål å jobbe mot.  

 

1. Et reelt, effektivt og forbedret diskrimineringsvern  

Å ikke bli diskriminert er en grunnleggende menneskerettighet. Vernet mot diskriminering skal håndheves effektivt og terskelen for å få veiledning og fremme en diskrimineringssak skal være lav.  

2. Arbeidsgivere og offentlige myndigheter skal jobbe aktivt for likestilling og mot diskriminering, og etterleve menneskerettighetene 

Økt likestilling bidrar til et mer rettferdig samfunn for alle. Derfor har arbeidsgivere og offentlige myndigheter et ansvar for å fremme likestilling og forebygge og hindre diskriminering. Det er mange aktører i næringslivet som jobber bra med likestilling og ombudet ønsker å jobbe mer sammen med disse.  

3. Enkeltmennesker skal kjenne sine rettigheter og enkeltsaker skal føre til endring.  

Å gi veiledning i saker om diskriminering er en av ombudets mest sentrale oppgaver. Vi skal være til for alle som trenger veiledning, både enkeltpersoner, arbeidsgivere og organisasjoner. De som kontakter oss, skal få god veiledning og den informasjonen de trenger for å løse eller gå videre med en sak. 

4. Ny teknologi skal fremme likestilling og være tilgjengelig for alle 

Digitaliseringen av samfunnet gir enorme muligheter. Ny teknologi gjør at vi kan organisere samfunnet på andre og ofte bedre måter enn tidligere. Men den samme teknologien utfordrer også grunnleggende menneskerettigheter, som retten til ikke-diskriminering, ytringsfrihet og privatliv. Ombudet mener at ny teknologi må utvikles slik at den fremmer likestilling. Derfor vil vi styrke vår veiledning og kunnskap på teknologifeltet. 

5. Ombudet skal være en relevant og synlig samfunnsaktør 

Ombudet skal være en tydelig stemme i offentligheten og stå opp for de som trenger det. Vår kommunikasjon bygger på likestilling som verdi. I ulike likestillingsspørsmål må ombudet også håndtere at forskjellige hensyn kan stå mot hverandre. Derfor er det viktig at vi har gode faglige policynotater som bygger på kunnskap. 

6. Gode og effektive arbeidsmetoder 

Ombudet har et bredt mandat og det er viktig at vi forvalter våre interne ressurser på en god måte, slik at vi oppnår våre mål. Dette ønsker vi å gjøre gjennom å årlig fastsette hvilke fokusområder vi skal jobbe med, jobbe mer prosjektbasert og tverrfaglig. Vi ønsker også å forbedre våre arbeidsverktøy og arbeidsmetoder. 

7. Et arbeidsmiljø med psykologisk trygghet, god takhøyde og medbestemmelse 

For å arbeide godt og effektivt, er det avgjørende at vi har en arbeidsplass med stor psykologisk trygghet. Med psykologisk trygghet mener ombudet at alle fritt skal kunne si hva de mener, dele sin kompetanse og være seg selv, uten å frykte sosiale sanksjoner. 

 

En verden i endring 

Når denne strategien utløpet i 2025, vil verden se annerledes ut enn da den ble skrevet. Vi må derfor gå gjennom den minst årlig, og sørge for at den er oppdatert og aktuell. Det å klarer å plukke opp de samfunnstrendene, utfordringene og muligheten som påvirke vårt samfunnsoppdrag, er et kontinuerlig arbeid. Og det skal vi gjøre, for alle de som trenger vår innsats for å kunne leve et bedre liv.

 

Klikk her for å lese hele ombudets strategi.