Egen faggruppe hos ombudet

I 2014 kom for første gang en helhetlig diskrimineringslov som gjaldt seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. I forbindelse med den nye loven etablerte ombudet en egen faggruppe med et særskilt og overordnet ansvar på lhbtiq-feltet. Bakgrunnen for at vi har en egen faggruppe er blant annet at feltet er i stadig utvikling, med uavklarte spørsmål av stor betydning for mennesker som bryter normene for kjønn og seksualitet.

Vi opprettholder kontakt med relevante organisasjoner og de statlige aktørene på feltet, blant annet gjennom oppfølging av regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Vi bidrar med kunnskap gjennom foredrag og kurs. Ombudet deltar årlig med stand under Oslo Pride.

Vi har utarbeidet en rapport som gir oversikt over diskrimineringsvernet når det gjelder seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

 

Veiledning

Vi gir veiledning til personer som har opplevd diskriminering og trakassering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. I tillegg gir vi veiledning til arbeidsgivere, fagforeninger, organisasjoner og private aktører med spørsmål på dette feltet.

Du kan ta kontakt med oss på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan være anonym, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

 

 

Bufdir.no

Usikker på begrepsbruk? Bufdir har laget en lhbtiq-ordliste.

Du finner også statistikk, forskning og annen nyttig informasjon på Bufdir sine sider.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven: