Rasisme

Ombudet er en pådriver overfor myndighetene for å ha en større innsats mot rasisme mot flere grupper, inkludert samer. Vi har meldt fra om behovet for dette i forbindelse med rapportering til FN og også når regjeringen har utarbeidet sin handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion. I 2019 avholdt vi et folkemøte i Karasjok der samer fortalte hvordan man opplever situasjonen og hvilke tiltak som bør til for å forebygge rasisme mot samer. Vi håper å få til flere slike møter fremover ulike steder i landet.

 

Vold i nære relasjoner

Regjeringen utarbeider en handlingsplan mot vold i nære relasjoner med en egen del om samiske samfunn, og ombudet har gitt en rekke forslag til tiltak i den basert på vår kontakt med Sametinget, samiske organisasjoner og fagmiljøer. Ombudet har hatt to innspillsmøter med samiske organisasjoner og fagmiljøer for å høre deres oppfatninger av hva som må til for å forebygge vold i nære relasjoner i samiske samfunn og hvordan voldsutsatte kan få den beskyttelsen og bistanden de trenger på en måte som ivaretar deres behov og samiske språk- og kulturbakgrunn.

Les mer om ombudets arbeid mot vold i nære relasjoner her:

 

Menneskerettigheter

Både rasisme og vold i nære relasjoner handler om at folk ikke får ivaretatt sine menneskerettigheter. Ombudet har skrevet om begge temaene i vår siste rapport til FNs rasediskrimineringskomité. Se lenke til rapporten i fanen til høyre.