Sammendrag

Innvandringsbefolkningen generelt har dårligere levekår enn befolkningen ellers, og rapporten viser:

  • mangel på systematisk og effektiv forebygging og bekjempelse av hatytringer og hatkriminalitet. Skepsis og hat mot muslimer er en særlig utfordring
  • mangel på likeverdig utdanning for rombarn, og mangelfull utdanning for mange innvandrerbarn
  • mangel på likestilt rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn i arbeidslivet, og utilstrekkelige kvalifiseringstiltak
  • mangelfull beskyttelse og bistand til personer med innvandrerbakgrunn, samer og nasjonale minoriteter som er utsatt for kjønnsbasert vold. Situasjonen er særlig kritisk for ofre for menneskehandel

Økende sosial ulikhet og marginalisering gir grunn til alvorlig bekymring. Etter ombudets mening kreves det en mer treffsikker politikk fra myndighetenes side for å forhindre at fordommer og hat øker, og at rasistiske holdninger får økt grobunn i befolkningen.

I rapporten gir ombudet innspill til CERD, FNs rasediskrimineringskomité, om Norges praktisering av reglene i konvensjonen mot rasediskriminering. Rapporten supplerer Norges obligatoriske periodiske rapport til komiteen.

Ombudets tilsynsarbeid

Les mer om ombudets tilsyn med FN-konvensjonene.