Skeive har dårligere levekår enn heterofile og cispersoner, og undersøkelser viser at skeive har lavere tillit i møte med offentlige myndighetspersoner.

Gjennom å rette søkelyset på disse urettferdighetene ønsker ombudet å inspirere til økt bevissthet og handling for å sikre et inkluderende og likestilt samfunn for alle, uavhengig av seksuell orientering eller kjønnsidentitet. Offentlige virksomheter er forpliktet til å handle aktivt, målrettet og systematisk for å fremme likestilling på alle områder av sin virksomhet.

Vi ønsker å vise at alle mennesker har flere sider enn det vi ser ved første øyekast, og at det offentlige skal spille på lag for at alle skal føle seg ivaretatt.

Bygging av tillit

For å bekjempe de utfordrende levekårene for LHBT+ personer, er det avgjørende å skape tillit mellom enkeltpersoner og offentlige aktører som politi, offentlige kontorer og skoler - steder som utgjør viktige arenaer i samfunnet. En effektiv måte for det offentlige å fremme åpenhet, tillit og kunnskap er gjennom arbeidet med likestilling og mot diskriminering i sin myndighetsutøvelse. Å bli møtt med kunnskap og respekt er avgjørende for at det offentlige kan tilby likeverdige tjenester for skeive.

Likestillingsplikt for offentlig sektor (LOS-plikten) inkluderer kravet om å identifisere mulige barrierer og risiko for diskriminering, analysere underliggende årsaker og iverksette passende tiltak.

Forskjellsbehandling eller trakassering?

Dersom du har opplevd konkrete negative hendelser som følge av å være skeiv, for eksempel forskjellsbehandling eller trakassering, anbefaler vi at du tar kontakt med ombudets veiledningstjeneste for juridisk veiledning.  

Les mer om trakassering her.

Ombudet er her for deg

Trenger du veiledning angående det offentliges plikt til å arbeide for likestilling og mot diskriminering? Ombudet står klare til å hjelpe.

Ta kontakt med oss her.