Kvinnen fikk ikke tiltre en stilling som kosmetisk sykepleier da hun fortalte arbeidsgiver at hun var gravid. Nå har Diskrimineringsnemnda konkludert med at klinikken som skulle ansette kvinnen, har brutt loven.

Nemnda har tilkjent kvinnen 125 000 kroner i kompensasjon, fordelt på 50 000 i oppreisning og 75 000 i erstatning for økonomisk tap. Den sistnevnte summen tilsvarer tre måneders tapt arbeidsinntekt for kvinnen.

Det er første gang nemnda tilkjenner en klager erstatning for økonomisk tap, etter at det kom en klargjøring fra Kulturdepartementet om hvordan denne ordningen kan brukes.

«Nemnda kan enstemmig treffe vedtak om erstatning dersom den innklagede ikke har noen innsigelser mot erstatningskravet, eller nemnda finner grunn til å sette innklagedes innsigelser til side som åpenbart uholdbare. I denne saken kom nemnda til at innklagedes innsigelser var åpenbart uholdbare og dermed kunne settes til side», heter det i nemndas omtale av saken.

Spørsmål knyttet til graviditet og foreldrepermisjon i arbeidslivet er blant temaene ombudet får aller mest henvendelser om.

- Det er gledelig å se at slike saker blir tatt på alvor. Jeg vil oppfordre alle som er i tvil om hvorvidt de er diskriminert på bakgrunn av graviditet til å ta kontakt med oss, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Søksmål om overprøving av nemndas vedtak må reises innen tre måneder.

Vil du vite mer?

Ønsker du nyhetsbrev fra LDO? Send e-post til media@ldo.no.