LDO får få henvendelser fra enkeltpersoner med samisk bakgrunn og er glad for at Sametinget vil samarbeide med oss om å utvikle et tilbud som retter seg særlig mot den samiske befolkningen. Dette var ett av de sentrale punktene som ble diskutert da LDO besøkte Sametinget i Karasjok 8. juni i år, få dager etter at Sannhets- og forsoningskommisjonen la fram sin rapport som understreker behovet for å ta både den historiske og dagens rasisme og diskriminering mot samer på alvor.

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon og fire ansatte fra LDO møtte sametingsråd Runar Myrnes Balto og sametingsråd Berit Marie P. E. Eira og ansatte på Sametinget. Møtet handlet videre om arbeid mot samehets, vold i nære relasjoner i samiske samfunn, og likeverd og likestilling for skeive samer og samer med nedsatt funksjonsevne. Sametinget og LDO har hatt en samarbeidsavtale som utløp i 2022 og vil undertegne en ny avtale i høst som vil vise vei for videre samarbeid på utvalgte områder og prosjekter.  
 
Videre møtte LDO Samisk Høgskole som utfører et forskningsprosjekt bestilt av LDO og Sametinget om opplevd diskriminering blant unge samer med tilknytning til reindrift. Rapporten ventes våren 2024. Vi traff også Alternativ til Vold i Alta og Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) i Karasjok. Disse to møtene handlet blant annet om hvordan man tilpasser tjenester til samer og om hvordan konsekvensene av fornorskningen preger den samiske befolkningens møter med hjelpetjenester.