Her er talen som ombud Bjørn Erik Thon fremførte på Stortinget i dag i sin helhet:

 

Jeg heter Bjørn Erik Thon og er likestillings- og diskrimineringsombud. Jeg er her sammen med Guri Gabrielsen som er fagdirektør for menneskerettigheter i ombudet, og seniorrådgiver Miriam Kveen, som jobber særlig med utviklingslingshemmedes menneskerettigheter.    

Vi er derfor glade for at denne meldingen klargjør hva menneskerettighetene betyr for utviklingshemmede, og skaper bevissthet både om historiske overgrep og hvilke utfordringer vi nå står overfor. Det er også bra at det er en prosess i gang for å inkorporere CRPD. Vi mener konvensjonen må inn i menneskerettighetsloven, men sier ikke mer om det i dette korte innlegget. 

Ombud har jobbet med utviklingshemmedes menneskerettigheter i en årrekke, og gleden over stortingsmeldingen er derfor blandet med en stor grad av tristhet. Både fordi vi gjennom vårt arbeid ser store utfordringer, og fordi de spørsmålene som tas opp i meldingen, handler om de aller mest grunnleggende rettighetene ethvert menneske har.  

 • Rettsikkerhet for ikke å bli utsatt for unødvendig tvang
 • Retten til arbeid
 • Retten til bolig
 • Retten til helse
 • Retten til familieliv
 • Retten til vern mot utnytting, vold og misbruk

Men vi kan også bruke andre ord:  

 • Å bestemme selv hva pengene dine skal brukes til
 • Feil- og overmedisinering 
 • Å kunne dusje når man vil
 • Å bo sammen med vennene sine 
 • Å kunne ta imot besøk i egen bolig 

I dag er situasjonen for alt for mange utviklingshemmede, dessverre, og kanskje litt spissformulert, at de spiller bingo på onsdager og er i svømmehallen på torsdag, selv om de ikke liker verken å spille bingo eller bade. 

Det må tas noen store strukturelle grep, og vi vil trekke fram to:  

Muligheten til å bo og leve selvstendig er begrenset 

I 2022 publiserte ombudet en rapport som blant annet dokumenterte barrierer utviklingshemmede møter når de skal velge hvor og med hvem de skal bo, og hvordan samlokaliserte boformer påvirker muligheten til å leve selvstendig og være en del av samfunnet. 

Vi mener at det må:  

 • Utformes en tydelig politikk med effektive virkemidler for å sikre at utviklingshemmede får reell mulighet til å eie egen bolig 
 • Se på ulike modeller som sikrer at flest mulig utviklingshemmede som ønsker BPA kan få tilgang til det slik at muligheten til å bo selvstendig blir reell
 • Sikre at ny boligsosial lovgivning tydeliggjør prinsippet om selvbestemmelse på boligfeltet

Vergemålsystemet sikrer ikke selvbestemmelse og tilgang til beslutningsstøtte 

Vår rapport fra 2021 Retten til selvbestemmelse: fra vergemål til beslutningsstøtte (ldo.no) er basert på vedtaksgjennomgang av vergemål samt egne intervjuer med utviklingshemmede som er under vergemål. Samlet viser våre funn at det fortsatt er store svakheter med ivaretakelsen av retten til rettslig handleevne og rett til å utøve selvbestemmelse i eget liv for utviklingshemmede. 

Vi mener derfor at:  

 • Regjeringen utreder og fremmer forslag om en ny lov om beslutningsstøtte til erstatning for vergemålsloven 
 • Parallelt med at lov om beslutningsstøtte utredes, vedtar regjeringen forskriftshjemmel for og setter i gang prøveprosjekter om beslutningsstøtte
 • Tilrettelegger for, og styrke stemmene til, personer med behov for beslutningsstøtte nasjonale og lokale tilsyn.

Dette er viktige temaer for oss. Vi stiller oss derfor til disposisjon dersom komiteen vil bruke vår fagkompetanse i det videre arbeid.   

Les også innholdet i brevet som ble sendt til Stortinget i forkant av høringen her.

Du kan se opptak fra høringen ved å klikke på denne lenken.