Rzecznik zatrudnia 35 osób o różnorodnych kwalifikacjach.

 

Mandat rzecznika

Mandat i rola rzecznika wynikają z ustawy o równouprawnieniu i dyskryminacji:

  • Osoby doświadczające dyskryminacji mogą skontaktować się z nami, by otrzymać poradę dotyczącą przysługujących im praw oraz działań, jakie mogą podjąć. Organizacje, adwokaci i inni reprezentanci osób doświadczających dyskryminacji również mogą zwrócić się do nas o pomoc.

  • Pracodawcy, usługodawcy i inne działalności gospodarcze mogą otrzymać od nas zalecenia pozwalające uniknąć dyskryminacji w pracy. Rzecznik udziela informacji o określonych prawnie obowiązkach dotyczących propagowania równouprawnienia i zapobiegania dyskryminacji, a także zaleceń, jak te obowiązki wypełniać.

  • Rzecznik prowadzi nadzór związany z trzema konwencjami ONZ oraz regularnie informuje ONZ, czy norweskie władze przestrzegają ich postanowień. Dotyczy to konwencji ONZ w sprawie dyskryminacji rasowej (ICERD), dyskryminacji kobiet (CEDAW) i praw osób z niepełnosprawnością (CRPD).

  • Nasze działania mają również na celu zapobieganie dyskryminacji poprzez zmianę postaw. Staramy się to osiągnąć m.in. poprzez organizację spotkań z udziałem organizacji, polityków, władz publicznych, pracowników i innych osób.

Ważną częścią naszej pracy jest zbieranie informacji o sytuacji różnych grup w Norwegii, jeśli chodzi o równouprawnienie i dyskryminację.

 

Czym jest dyskryminacja?

Dyskryminacja jest zabroniona zgodnie z ustawą o równouprawnieniu i dyskryminacji. W rozumieniu prawnym dyskryminacja to odmienne traktowanie związane z jednym lub kilkoma „kryteriami różnicowania”, które nie jest uzasadnione (zgodne z prawem bądź niezbędne). Kryteriami różnicowania chronionymi przez norweskie prawo są płeć, ciąża, urlop rodzicielski, obowiązki opiekuńcze, przynależność etniczna (między innymi narodowość, pochodzenie, kolor skóry, język), religia/światopogląd, niepełnosprawność, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, ekspresja płciowa i wiek. W kontekście zawodowym zabroniona jest także dyskryminacja ze względu na przynależność do organizacji pracowniczej i poglądy polityczne.

W pojedynczych przypadkach odmienne traktowanie może być uzasadnione, mimo że oparte jest na niedozwolonym kryterium różnicowania. Jeśli zastanawiasz się, czy dany przypadek odmiennego traktowania jest zgodny z prawem, możesz zwrócić się do rzecznika o poradę.

 

Skontaktuj się z nami

Kontakt w konkretnych sprawach:

Darmowe konsultacje w godz. 9:00–15:00 w dni powszednie pod numerem telefonu: 959 20 544.

Formularz pisemny gwarantujący bezpieczeństwo danych osobowych i wrażliwych: kliknij tutaj (contact form in English)

W razie potrzeby zapewniamy tłumacza.

 

Kontakt w pozostałych sprawach

Telefon: 23 15 73 00

E-mail: post@ldo.no

Adres siedziby: Ul. Mariboesgate 13 w Oslo

Adres pocztowy: Postboks 9297 Grønland, 0134 Oslo