Forslag om midlertidig endring i friskoleloven - forslag om endring i fagskoleloven

Likestillings- og diskrimineringsombudet har ingen merknader til forslaget om midlertidig endringer i friskoleloven eller fagskoleloven.

I høringsnotatet vises det til ØSK artikkel 13-3 og SP artikkel 18-4 som omhandler foreldrenes rett til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse. Departementet uttaler eksplisitt at dagens friskolelov gir rettigheter ut over de rettigheter som Norge er folkerettslig forpliktet til å gi. Ombudet etterlyser en konkretisering på dette punkt. Ombudet forutsetter at departementet foretar en konkret vurdering av de menneskerettslige spørsmål saken reiser, både når det gjelder hensynet til retten til fri religionsutøvelse og retten til vern mot diskriminering på grunnlag av religion i den utredningen som forutsetningsvis skal legges frem innen utgangen av 2006.

Ombudet tar forbehold om å komme tilbake til saken når det foreligger et helhetlig forslag til endringer i friskoleloven 

Med vennlig hilsen

Beate Gangås Ann Helen Aarø
Likestillings- og diskrimineringsombud

Avdelingsleder