Godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viser til høringssak utsendt av Kunnskapsdepartementet (KD) om godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge.

LDO er ikke på departementets høringsliste, men vil likevel
gi et innspill fordi saken er av stor betydning for innvandrerbefolkningens inkludering i norsk utdanningssystem og arbeidsliv. Inkludering i disse samfunnsområdene er en forutsetning for å oppnå likestilling mellom etniske minoriteter og befolkningen ellers.

Ombudets høringsinnspill tar for seg noen av forslagene i innstillingen fra utredningsutvalget for godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge. Vi støtter utvalgets vektlegging av Lisboakonvensjonen og dens supplerende tekst i sine forslag til forbedringer.

Vi vil i tillegg gi innspill som går utover utvalgets innstilling, men som berører
godkjenning og godskriving av utenlandsk utdanning.

Gjennomgang av NAG
Ombudet støtter utvalgets forslag om å nedsette en arbeidsgruppe som utreder Nasjonal database for godkjenning av utenlandsk utdanning (NAG). Det er positivt at KD allerede har bedt NOKUT om å nedsette en slik arbeidsgruppe, og ombudet forventer at den vil arbeide etter målene som utvalget har skissert i sin
innstilling.

Norskopplæring
Ombudet støtter utvalgets forslag om en ansvarsavklaring med hensyn til
norskopplæring til personer som trenger supplerende utdanning, personer som
søker arbeid og personer som søker høyere utdanning.
Ombudet støtter også utvalgets forslag om målrettet norskopplæring til alle tre
grupper. Det er viktig at tilbudet er variert så den treffer ulike gruppers behov,
at opplæringen holder høy kvalitet og at tilbudet er lett tilgjengelig for alle.

GSU-listen
For ombudet er prinsippet om en ensartet og rettferdig behandling overordnet.
Samtidig ser vi behovet for en effektiv og mest mulig åpen saksbehandling.
Ombudet støtter mindretallets forslag fordi det angivelig vil fremme en mer
ensartet og rettferdig praksis for søkere med utenlandsk utdanning uavhengig
av opprinnelsesland.

Nasjonalt informasjonssenter
Ombudet er positiv til utvalgets forslag om å etablere et nasjonalt
informasjonssenter for flere typer brukere; søkere, veiledere/rådgivere,
arbeidsgivere og andre som trenger det. Et slikt senter må kunne besvare
henvendelser raskt med til enhver tid oppdatert og riktig informasjon.
Innspill utover utvalgets innstilling

Utvalget presenterer viktig kunnskap om hvordan dagens godkjennings- og
godskrivingsordninger fungerer, og hvorfor det trengs forbedringer. Ombudet
forventer at KD umiddelbart følger opp utvalgets anbefalinger. Vi anmoder om
at departementet samtidig forbedrer ordningene for godkjenning og godskriving
av utdanning til grupper som ikke dekkes i utvalgets innstilling.

Ombudet har mottatt henvendelser som gjelder godkjenning og godskriving av
utenlandsk utdanning. Vi er også kjent med erfaringer og synspunkter som en
rekke innvandrerorganisasjoner har presentert i lengre tid om samme tema. På
bakgrunn av dette vil ombudet komme med noen anbefalinger.

Utvalget har ikke utredet godkjenning/autorisasjon av yrker som hører
innunder det regulerte arbeidsmarkedet, og nevner selv at en stor gruppe
dermed faller utenfor utvalgets innstilling. Det vises til at det er mange med
helseutdanning fra utlandet som søker godkjenning/autorisasjon i Norge.
Dagens ordning er problematisk fordi godkjenning av utdanning innen ulike
profesjoner i helsesektoren er tillagt ulike departementer. Ombudet anbefaler et
tett samarbeid på tvers av de relevante departementene og en samordning av
godkjennings- og godskrivingspraksis på dette området.

LDO var i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i 2006
angående godkjenning av legeutdanning fra land utenfor EØS. Vi fikk til svar at
HOD og Sosial- og helsedirektoratet skulle se nærmere på den eksisterende
ordningen med sikte på forbedringer. Så vidt ombudet er kjent med har dette
ikke skjedd ennå, utover at Universitetet i Oslo er bedt om å gjennomgå
fagprøven med sikte på forbedringer.

Videre har ombudet mottatt henvendelser om det som oppleves som
diskriminerende praksis og systemsvikt ved autorisasjon av personer med
sykepleieutdanning fra land utenfor EØS. Blant annet at en institusjon som
skulle gi personer relevant praksis for å oppnå autorisasjon ikke var kjent med
hva praksisen skulle inneholde for å være relevant.

LDO vil anbefale at også yrker som hører innunder det regulerte arbeidsmarkedet
taes inn i et felles nasjonalt godkjennings- og godskrivingssystem.
Eventuelt at godkjennings- og godskrivingsordningene gjennomgåes på lik linje
med utvalgets gjennomgang av NOKUT. Videre bør godkjennings- og
godskrivingsordningene for fagutdanning som i dag verken hører innunder
NOKUT eller Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) også
gjennomgås med sikte på samordning, effektivisering og rettferdig behandling.