Høring – ratifisering av FN-Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funkjonsevne

Det vises til departementets brev av 28. juni 2007 vedrørende høring om ratifisering av FN-konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener Norge må ratifisere konvensjonen, og ser positivt på at det også fremgår av departementets brev at det er ønskelig at ratifisering skjer så snart som mulig.

Vurdering av behov for lovendringer

Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt det er noen lovgivning som må endres før konvensjonen kan ratifiseres, har ombudet noen merknader knyttet til utkast til ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov.

Ombudet har etter møte i Utenriksdepartementet om konvensjonen påpekt at utkastet til ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov, slik det er fremlagt i NOU 2005:8, etter ombudets vurdering ikke synes å være i samsvar med konvensjonens krav til tilgjengelighet og universell utforming, som også omfatter transport og IKT, jf artikkel 9 nr 1 jf 4 f). Kopi av ombudets brev til Utenriksdepartementet av 30. mai 2006 følger vedlagt.

Innføring av tidsfrister for universell utforming av IKT er nå på høring. Videre fremgår det av departementets pressemelding av 4. juli 2007 at det også vil komme forslag om krav til universell utforming av alle nye transportmidler. Ombudet er svært tilfreds med dette.

Ombudet vil imidlertid reise spørsmål ved om utkastet til ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov er i samsvar med FN-konvensjonens krav til ”reasonable accommodation” og tilgjengelighet til varer og tjenester.

Ombudet vises særlig til artikkel 9 nr 2 b):

”State Parties shall also take appropriate measures to:

(b) Ensure that private entities that offer facilities and services which are open or provided to the public take into account all aspects of accessibility for persons with disabilities;”

Etter lovutkastet skal tilgjengelighet til varer og tjenester sikres ved universell utforming, jf §§ 9 og 11. I tillegg foreslås en avgrenset plikt til individuell tilrettelegging, både med hensyn til pliktsubjekt og samfunnsområde, jf § 10. Tilretteleggingsplikten etter lovutkastet er uttømmende regulert, og det kan ikke utledes ytterligere tilretteleggingsplikt av det alminnelige diskrimineringsforbudet, jf § 4 åttende ledd og NOU 2005:8 pkt 10.12.2.

Etter ombudets vurdering bør departementet vurdere om lovutkastet oppfyller FN-konvensjonens krav om tilgjengelighet til varer og tjenester.

Nasjonalt oppfølgingsorgan og ratifisering av tilleggsprotokollen

Ombudet har i tidligere brev til Utenriksdepartementet påpekt både viktigheten av og behovet for nasjonalt tilsyn med forpliktelsene og individuell klagerett etter den frivillige tilleggsprotokollen.

Det fremgår av departementets brev at disse spørsmålene vil bli behandlet som egne saker. Ombudet tar derfor forbehold om å få komme tilbake med innspill til disse prosessene.

Ombudet ber om å bli holdt orientert om disse sakene.