Høring - Forslag om lovfesting av krisesentertilbudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) støtter i all hovedsak forslaget fra departementet til hvordan krisesentertilbudet kan lovfestes. Vi har imidlertid kritiske merknader til at lovforslaget er utformet kjønnsnøytralt – det vil si at forslaget ikke tar tilstrekkelig hensyn til at menn og kvinner kan ha ulike behov for krisesentertilbud. De fleste av våre merknader er kommentarer knyttet til dette forholdet

Les høringsuttalelse her.