Høring - Samstemt for utvikling

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viser til høringsbrev av 26. september 2008 fra Utenriksdepartementet vedrørende forslagene i NOU 2008: 14 Samstemt for utvikling. Utredningen omhandler hva som kan gjøres for å sikre at norsk politikk i vid forstand støtter opp under økonomisk og sosial utvikling i fattige land. LDO har som oppgave å fremme likestilling og bekjempe diskriminering i forhold til kjønn, alder, seksuell orientering, nedsatt funksjonsevne, religion og etnisitet på flere politikkområder. Likestilling er også en av regjeringens hovedpilarer i utviklingssamarbeidet. LDO vil derfor knytte sine kommentarer til høringen opp til likestillingsmessige konsekvenser av tiltakene som utvalget foreslår.

Les hele høringsuttalelsen her.