Utkast til forskrift om straffegjennomføring med elektronisk kontroll

LDO håndhever blant annet likestillingsloven. Utgangspunktet for vårt høringssvar vil være hensynet til fornærmede, nærmere bestemt kvinner som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, samt ofre i sedelighetssaker.

Les hele høringsuttalelser her.