Forskrifter til byggesaksdelen i Plan- og bygningsloven

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til høringssak om forskrifter til plan- og bygningsloven (byggesaksdelen).

Ombudet vil bemerke at vi ikke står på listen over høringsinstanser. Tatt i betraktning den rolle ombudet er gitt ved innføringen av diskriminerings- og tilgjengelighetslovenm (DTL), mener ombudet at det ville vært naturlig at ombudet var høringsinstans.

Les hele høringsuttalelse her (PDF).