audiovisuelle medietjenester

Ombudet viser til departementets brev av 9. juni i år, der det bes om innspill til høringsnotat med forslag til endringer i lov 4.desember 1992.nr 127 om kringkasting (kringkastingsloven) og i forskrift 28. februar 1997 nr 153 om kringkasting (kringkastingsforskriften).

Mangelfull og snever utredning til grunn for forslaget

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har vurdert forslag til endringer i forhold til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL).Ombudet ser med bekymring på at Kultur- og kirkedepartementet (KKD) har lagt frem forslag til endring i lov og forskrift med bakgrunn i direktivet om audiovisuelle medietjenester, uten å ha vurdert forslaget opp mot diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og plikt til universell utforming av IKT (§ 11) slik Ot.prp. nr. 44 (2007-2008) har forespeilet.

Les hele høringsuttalelse her (PDF).