Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelse om arbeidstid

LDO har følgende merknader til departementets forslag: Arbeidstidsbestemmelsenes betydning for et kjønnssegregert arbeidsmarked. Flertallet i Arbeids- og sosialkomiteen har merket seg bekymring over at praktiseringen av unntaksbestemmelsene for regulering av arbeidstid var i strid med arbeidsmiljølovens intensjon.

Les hele høringsuttalelse her (PDF).