Ombudets høringssvar.

Viser til departementets høringsbrev av 19. oktober 2009.

Likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO, har som mandat å arbeide for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, seksuell orientering, alder og nedsatt funksjonsevne. Ombudet har følgende kommentarer til forslaget til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2010-2011.

LDO ser positivt på endringene som er foreslått i §§ 42-3 og 43-2. Ombudet mener at det vil bli noe lettere å være student med barn om beregningsgrunnlaget for foreldrestipend blir studiebelastningen i opptjeningsperioden, isteden for planlagt studiebelastning etter fødsel. Ombudet er også positiv til at sykestipend ved sykdom hos egne barn utvides til å gjelde til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år.

Ombudet vil imidlertid påpeke at forslaget til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte, ikke bidrar til å rette opp det mangelfulle tilbudet til funksjons-hemmede studenter. Regjeringen har ikke avsatt midler til dette i forslaget til statsbudsjett for 2010. Dette til tross for at regjeringen, i politisk plattform for 2009-20013, sier at den vil ”styrke utdanningsstøtten for studenter med funksjons-nedsettelser og studenter med barn”. Statsråd Tora Aasland uttalte også i Stortingets spørretime 4.11.2009, i forbindelse med spørsmål om utvidelse av utdanningsstøtten fra 10 til 11 måneder, at regjeringen først skulle iverksette tiltak for utsatte grupper:

”Jeg mener vi har en god begynnelse for å få en bedre studiestøtte gjennom gode formuleringer i Soria Moria II når det gjelder å begynne med dem som kanskje trenger det aller mest: studenter som er funksjonshemmet, og studenter med barn.”

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener at det er bekymringsfullt at ikke kommende års forslag til statsbudsjett og dermed heller ikke forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2010-2011 vil rette opp dagens mangelfulle utdanningsstøtteordning for funksjonshemmede studenter.

Ombudet merker seg imidlertid med glede at foreliggende endringsforslag tar høyde for at kvotestudenter har behov for særordninger (jfr. ny § 50-5), blant annet på grunn av manglende mulighet for arbeid i sommermånedene. Ombudet stiller seg imidlertid spørrende til hvorfor positiv særbehandling ikke også tas i bruk som virkemiddel for å bedre utdanningsstøtteordningen for studenter med nedsatt funksjonsevne kommende studieår?