Forslag til ny fremtidig arbeidsskadeforsikring

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til høringsbrev av 12. desember 2008. Ombudet har tidligere gitt uttrykk for at dagens regelverk innebærer en forskjellsbehandling av kvinner og menn. Ombudet har på denne bakgrunn særlig vurdert utvalgets forslag opp mot likestillingslovens forbud mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn.

Les hele høringsuttalelse her (PDF).