Vi viser til departementets brev av 22. juli 2009.

Generelle kommentarer

Lik rett til læring er en avgjørende faktor for å kunne skape et mer likestilt samfunn. I tillegg til opplæringsfeltet, går utredningen inn på flere og store områder knyttet til levekår for barn og unge, og også for voksne med nedsatt funksjonsevne. LDO ser seg derfor i dette høringssvaret nødt til å avgrense seg til temaer knyttet til likeverdig opplæring i grunnskolen.

Ombudet stiller seg i utgangspunktet kritisk til at utvalget har fått tildelt et så vidt mandat sett i lys av at utvalget har hatt begrenset tid til å gjennomføre utredningen. Det ser ut som at det har fått som konsekvens at utredningen i liten grad har gått i dybden i sine analyser, noe som gjør det vanskelig for høringsinstansene å vurdere forslag til tiltak da disse gjennomgående har et for lavt presisjonsnivå.

Dette er særlig problematisk sett i lys av utredningsinstruksen som fremhever at hver sak skal inneholde en utredning som skal bestå av analyse og vurdering av antatte vesentlige konsekvenser av den beslutning som foreslås truffet.

Ombudet vil påpeke at de mange særmerknadene som følger utredningen er bekymringsfullt, og vi stiller spørsmål om hvorfor den uenigheten som fremkommer der ikke er synliggjort i utredningens drøftinger og påfølgende konklusjoner. Ombudet vil spesielt peke på denne felles særmerknaden fra fire av utvalgets medlemmer (s 212):

Disse utvalgsmedlemmene ser svært alvorlig på at våre synspunkter i de ulike saker nå kan synes å støtte helt andre konklusjoner enn dem vi støtter. Teksten bidrar ikke til å tydeliggjøre de skillelinjer og dilemmaer som har preget dette saksfeltet og derved også nødvendigvis et bredt sammensatt utvalg

LDO stiller seg videre uforstående til hvorfor ikke viktige kompetanseenheter som Lesesenteret og Senter for Adferdsforskning tilknyttet universitetet i Agder har blitt inkludert i utredningens gjennomgang av det spesialpedagogiske støttesystemet.

Les hele høringsuttalelse her (PDF).
(Lenkes åpnes i nytt vindu).