Inkorporering av kvinnediskrimineringskonvensjonen i menneskerettsloven

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til departementets høringsbrev av 7. november 2008. Ombudet støtter departementets forslag. Vi har gjentatte ganger tatt til orde for at kvinnediskrimineringskonvensjonen bør inn i menneskerettsloven, og er svært tilfredse med at dette nå ser ut til å bli en realitet. En slik inkorporering vil styrke arbeidet for likestilling, og tydeliggjøre at likestilling ikke har vikeplikt for andre grunnleggende rettigheter.

Les hele høringsuttalelse her.