Likestillings- og diskrimineringsombudet svar på departementets høringsbrev
av 12. oktober 2009.

Ombudet støtter i all hovedsak evalueringsteamets forslag. Ombudet ønsker
likevel å komme med bemerkninger til enkelte av forslagene. Last ned høringssvaret (.pdf).