Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til høring av innstilling fra arbeidsgruppe for utvikling av jusstudiet av 4. januar 2010.

Ombudet registrerer at vi ikke står på listen over høringsinstanser. Tatt i betraktning den rolle ombudet er gitt gjennom diskrimineringsombudsloven som håndhever av likestillingsloven og det øvrige diskrimineringslovverket og som pådriver for økt likestilling i samfunnet, mener ombudet at det ville vært naturlig at ombudet var høringsinstans. Vi beklager derfor at høringsfristen er oversittet med noen dager.

Nedenfor følger ombudets bemerkninger til punktet om integreringen av kjønns- og likebehandlingsperspektivet i jusstudiet.

Ombudet ser positivt på at arbeidsgruppen for utvikling av rettsstudiet har tatt opp igjen spørsmålet om en integrering av kjønns- og likebehandlingsperspektiv i framtidig studieordning ved Det juridiske fakultet. Ombudet er også positiv til at "pluralitets- og likebehandlingsperspektiv” ønskes integrert i tillegg til kjønnsperspektivet. Ombudet vil imidlertid understreke at tidligere forsøk på å integrere kjønnsperspektivet har vist at det er et behov for både klargjøringer, konkretiseringer og en tydelig ansvarsplassering.

Ombudet har gjort seg kjent med Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsretts (KVIBALD) høringsuttalelse av 10. februar 2010. KVIBALD mener det bør være en egen forelesning om kjønnsperspektiv og likebehandling på hver avdeling hvor det oppnevnes en egen fagansvarlig med overordnet koordineringsansvar for å sikre gjennomføringen. KVIBALD anbefaler også at det lages en artikkelsamling som bør vurderes som pensum, det bør vurderes å gi emnet egne vekttall og emnet bør gjøres eksamensrelevant. For det andre trekker KVIBALD fram fagfellevurdering av emnebeskrivelser, læringskrav og læremidler som et egnet virkemiddel for å gjennomføre en integrering. Endelig påpekes at det bør settes en tidsramme for når gjennomføringen skal evalueres på nytt. Ombudet slutter seg til punktene i KVIBALDs høringsuttalelse.

Ved å integrere kjønnsperspektiv med diskrimineringslæren som hovedfokus, sikrer man etter ombudets syn en viktig kompetanse hos framtidens jurister. Ombudet ser fram til å følge arbeidet med oppfølgingen av prinsippvedtaket om integrering av kjønnsperspektivet fra tiden da gjeldende studieordning ble vedtatt.