Høring - forslag om nye krav til årsrapport og årsregnskap for statlige virksomheter

Likestillings- og diskrimineringsombudet (ombudet) viser til
Finansdepartementets høringsbrev av 19. desember 2012 vedrørende forslag om nye krav til årsrapport og årsregnskap for statlige virksomheter.

Sammenfatning av ombudets syn

  • Det vil være hensiktsmessig om det stilles krav til en standardisert rapportering etter pliktene i likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven for statlige virksomheters årsrapporter. Fornyings-, administrasjons-, og kirkedepartementet (FAD) har utarbeidet en veileder som kan benyttes som mal for slik likestillingsredegjørelse
  • Likestillingsredegjørelsen kan med fordel komme som et vedlegg til virksomhetenes årsrapport. Vedlegget bør være signert av virksomhetsleder
  • Likestillingsredegjørelsen i årsrapporten må være offentlig dersom den inngår som en del av likestillingsredegjørelsen i en budsjettproposisjon

Om krav til standardisert rapportering

Ombudet håndhever bestemmelsene om aktivitets- og redegjørelsesplikt i likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Ombudet kan på eget initiativ kontrollere likestillingsredegjørelser og gi uttalelse om hvorvidt redegjørelsene er i tråd med kravene i lovverket. Ombudet har kontrollert og gitt uttalelse om likestillingsredegjørelsene fra en rekke kommuner, flere departementsområder og enkelte private virksomheter de senere årene.

Alle statlige virksomheter har en plikt til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Redegjørelsesplikten pålegger alle statlige virksomheter å redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme lovenes formål.

For kjønnslikestilling skal virksomhetene i tillegg gi en dekkende beskrivelse av likestillingssituasjonen i virksomhetene. Disse redegjørelsene skal finnes i årsberetningen for virksomheter som er pålagt å utarbeide årsberetning og i årsbudsjettet for virksomheter som ikke er pliktige til å utarbeide årsberetning.

Lovarbeidene fastslår at for departementene med underliggende etater mv. må en slik rapportering foretas i Stortingsproposisjon nr. 1. Når det gjelder andre offentlige myndigheter skal disse rapportere i sine respektive budsjett.

For at hvert departements budsjettproposisjon skal være i tråd med lovens krav når det gjelder likestillingsredegjørelser, er det behov for god rapportering fra de underliggende virksomhetene. Virksomhetenes årsrapporter vil være et naturlig sted for slik rapportering. Det vil være en fordel om nye krav til innholdet i årsrapport for statlige virksomheter inneholder krav også til
virksomhetenes likestillingsredegjørelser. Veileder til statlige virksomheters likestillingsredegjørelser etter aktivitets- og rapporteringsplikten fra FAD1 har en mal for god rapportering som kan benyttes som standard.

Likestillingsredegjørelser som vedlegg til årsrapport

Gjennom veiledning til virksomheter er ombudet kjent med at det ofte må prioriteres hardt når det gjelder hvilket innhold som får plass i virksomhetenes årsrapporter.

Likestillingsredegjørelser er ikke nødvendigvis høyt prioritert. Det kan dermed være at virksomhetene ender med en likestillingsredegjørelse som av plasshensyn ender opp med ikke å være i tråd med lovens krav. Dersom dette kan løses ved hjelp av å legge likestillingsredegjørelsen som et vedlegg til årsrapporten mener ombudet at det er en god løsning. Vedlegget må i så fall behandles i virksomheten på lik linje med resten av årsrapporten. Det vil være en fordel om også vedlegget signeres av virksomhetsleder.

Offentliggjøring av likestillingsredegjørelse i årsrapport.I henhold til veileder for statlige virksomheters likestillingsredegjørelser fra FAD, står departementene fritt til å velge om de tar virksomhetenes likestillingsredegjørelser inn i sin budsjettproposisjon eller om de henviser til virksomhetenes årsberetning. En slik henvisning forutsetter at det faktisk finnes en likestillingsredegjørelse i årsrapporten. Dersom det er vesentlige mangler ved rapporteringen enten ved at underliggende virksomheters redegjørelse ikke finnes i budsjettproposisjonen eller at det er henvist til redegjørelser som ikke finnes, eller ikke er tilgjengelige fra underliggende virksomheter, vil ombudet kunne uttale at likestillingsredegjørelsen i budsjettproposisjonen bryter med lovens krav. Dersom likestillingsredegjørelsen fra underliggende virksomheter skal inngå som en del av departementets budsjettproposisjon gjennom henvisning må likestillingsredegjørelsen være offentlig, enten den er en del av virksomhetens årsrapport eller som et vedlegg til denne.

Vennlig hilsen,

Mona Larsen-Asp, avdelingsleder.

Lars Christoffer Kolberg, seniorrådgiver.