14/1333 Høringssvar - endringer i utlendingsforskriften (heving av underholdskravet og ny hjemmel for unntak)

Likestillings- og diskrimineringsombudet (ombudet) viser til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 26. juni 2014 om forslag til endring av utlendingsforskriften §§ 10-8, 10-9 og 10-11. Ombudet har fått utsatt svarfrist til 8. oktober 2014.

Departementet foreslår å heve underholdskravet i saker om familieinnvandring fra 88 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ (251 856 kr per 1. mai 2014) til lønnstrinn 24 (304 500 kr per 1. mai 2014). Departementet foreslår også å innføre en ny bestemmelse som gir hjemmel for å gjøre unntak fra underholdskravet basert på en konkret skjønnsmessig vurdering av referansepersonens og utlendingens faktiske inntektsevne.

Ombudet har også tidligere gitt innspill til departementets forrige forslag om heving av underholdskravet i saker om familieinnvandring, i høringsuttalelse av 14. januar 20131. Ombudets innspill til departementets forslag er i samsvar med våre innspill gitt i høringsuttalelsen av 2013.

Oppsummering

Ombudet mener at den foreslåtte økningen i underholdskravet, til tross for et legitimt formål, likevel ikke er å anse som nødvendig og proporsjonal i forhold til formålet.

Som ombudet også tidligere har påpekt vil en økning i underholdskravet rammer skjevt, og særlig gå ut over kvinner og andre sårbare grupper. Som departementet selv viser til i høringsbrevet, er det kvinner med minoritetsbakgrunn som i størst grad rammes av underholdskravet i dag, og statistikken viser at langt flere kvinner enn menn får avslag på søknad om familiegjenforening på grunn av det allerede svært høye underholdskravet.

Ombudet stiller seg derfor svært kritisk til at kravet nå skal økes ytterligere. Ombudet fastholder, med samme begrunnelse som i tidligere høringssvar, at en økning av underholdskravet vil reise spørsmål om indirekte diskriminering både etter nasjonal lovgivning og etter flere menneskerettighetskonvensjoner.

Ombudet ber departementet om å foreta en ytterligere vurdering av om en økning av underholdskravet vil være i strid med intensjonen til diskrimineringsforbudet i både FNs kvinnekonvensjon, FNs rasediskrimineringskonvensjon og det norske diskrimineringslovverket. Ombudet minner også departementet om at Norge skal eksamineres av FNs Rasediskrimineringskomité i 2015, og at Norge vil risikere å måtte svare på kritikk og spørsmål om økningen av underholdskravet fra komiteen. En eventuell økning av underholdskravet vil også være et emne som ombudet vil være særlig opptatt av i vårt tilsynsarbeid og i vår rapportering til både FNs Rasediskrimineringskomité og FNs kvinnekomité.