Norges femte rapportering på Europarådets rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter og åttende rapport på minoritetsspråkpakten - innspill til rapportutkast

Likestillings og diskrimineringsombudet (LDO) viser til deres brev av 8. mai i år vedlagt utkast til Norges rapportering på ovennevnte rammekonvensjon og språkpakt.  

LDO arbeider for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av en  diskrimineringsgrunnlag. Nasjonale minoriteter og samer er omfattet av grunnlaget etnisitet. Vi fører tilsyn med tre FN-konvensjoner, hvorav FNs rasediskrimineringskonvensjon er særlig relevant i denne sammenhengen. Våre innspill omhandler statens rapportering på rammekonvensjonen om nasjonale minoriteter, og er basert på tema vi har jobbet med de siste par årene når det gjelder nasjonale minoriteter og samer. 

Statistikk
Departementet skriver at det ikke er kjent hvor mange samer som bor i Norge. 
Vi vil anbefale at dere vurderer å nevne hvor mange samer som er oppgitt i samemanntallet for å gi et inntrykk av hvor mange samer det kan være i Norge.  

I punkt 32 nevnes rådgivende komite sin oppfordring til norske myndigheter om å identifisere alternative metoder for å samle inn aggregerte anonyme data om situasjonen til nasjonale minoriteter. Vi kan ikke se at departementet har svart på dette. 

Skole og utdanning for barn med rombakgrunn 
LDO rapporterte i 2018 til FNs rasediskrimineringskomite om at skolesituasjonen til barn med rombakgrunn er svært bekymringsfull med høyt fravær og frafall.[1] Departementet viser til styrking av skolelosordningen som et tiltak. LDO er positiv til dette, men mener at det er behov for flere tiltak som samlet kan bedre situasjonen. Vi anbefaler at departementet nevner hvilke tiltak som allerede finnes eller er planlagt utover skolelosordningen.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten
Departementet nevner at aktivitets- og redegjørelsesplikten ble styrket fra januar 2020, og at endringene innebærer blant annet at arbeidsgivere skal rette særlig oppmerksomhet mot sammensatt diskriminering. Vi anbefaler at departementet tar inn at dette også gjelder for offentlige myndigheter i sin tjenesteyting m.m.

Oppreisning
Som svar på komiteens oppfordring i punkt 42 nevner departementet at LDO ikke har myndighet til å tilkjenne oppreisning, og viser til diskrimineringsnemnda som rette instans. Vi anbefaler at departementet kort nevner at LDO ble omorganisert i 2017 og ikke lenger behandler klagesaker om diskriminering.

Campingplasser
I punkt 46 nevnes rådgivende komite sin oppfordring til norske myndigheter om å legge til rette for den reisende livsstilen til rom, for eksempel med hensyn til adgang til campingplasser. Vi kan ikke se at departementet har svart på dette. LDO har tidligere jobbet med diskriminering når det gjelder tilgang til  campingplasser. Vi er ikke kjent med hvordan situasjonen er nå, men har ikke grunn til å tro at rom ikke lenger opplever slik diskriminering.

Vold i nære relasjoner
Norske myndigheter har hatt en særlig oppmerksomhet rettet mot vold i nære relasjoner i samiske samfunn de siste par årene. Vi vil anbefale at departementet nevner innsatsen på dette området. 

 

Vennlig hilsen

May Schwartz, avdelingsleder

Mariette Lobo, fagdirektør

 

Brevdato: 25.05.20

 

[1] Kapittel 4.8. https://www.ldo.no/globalassets/brosjyrer-handboker-rapporter/konvensjonene/ldos-rapport-til-fns-rasediskrimineringskomite-cerd-2018-norsk-med-sladd.pdf