Høring om endringer i arbeidsmiljøloven - Kollektiv søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie-

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til Arbeids- og sosialdepartementets høringsnotat av 2. november 2021, angående forslag om kollektiv søksmålsrett for fagforeninger ved ulovlig innleie.

Likestillings- og diskrimineringsombudet gir høringssvar på bakgrunn av sitt mandat som er å arbeide for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av blant annet kjønn, etnisitet, religion, alder, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og nedsatt funksjonsevne. Ombudet fører også tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med de forpliktelsene Norge har etter FNs diskrimineringskonvensjoner. I tillegg har ombudet en veiledningsrolle, og mottar ca. 2000 veiledningssaker per år, hvorav ca. 1000 handler om arbeidslivsspørsmål.

Regjeringen foreslår å gjeninnføre regelen i arbeidsmiljøloven om kollektiv søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie fra bemanningsforetak, som ble opphevet i 2015, jf. Prop. 48 L (2014–2015) og Innst. 207 L (2014–2015).

Forslaget går ut på at fagforeninger som har medlemmer i en virksomhet som leier inn arbeidstaker fra bemanningsforetak, kan reise søksmål mot innleievirksomheten i eget navn om lovligheten av slik innleie.

I dag gjelder ingen slik eksplisitt regulering i arbeidsmiljøloven. Hvorvidt fagforeninger i dag kan fremme søksmål om ulovlig innleie må avgjøres etter de ordinære reglene i tvisteloven. Det innebærer at det vil variere fra sak til sak om søksmålsbetingelsene er oppfylt eller ikke.

 

Ombudets konklusjon med begrunnelse

Ombudet støtter forslaget om gjeninnføring av regelen om kollektiv søksmålsrett for fagforeninger ved ulovlig innleie i arbeidsmiljøloven. Ombudet er enig i at dette er et viktig tiltak i arbeidet med å sikre faste ansettelser og å legge til rette for et trygt, seriøst og organisert arbeidsliv. Ombudet støttet tilsvarende forslag da det var oppe til høring av 18. desember 2012 og innført, se ombudets høringssvar med vårt saksnummer 12/2430.

Ombudet mener at reglene om kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie ble grundig utredet og hørt den gang i 2012/2013. Departementet har i dette høringsnotatet vist til resultater fra flere kartlegginger og tilsyn etter 2012, som tyder på at det forekommer brudd på innleieregelverket. Det vises også til at det har vært betydelig vekst i bruken av innleie fra bemanningsforetak fra starten av 2000 tallet og fram til i dag. Mye av veksten i bemanningsbransjen har kommet innen utleie til bygg og anlegg hvor arbeidstakere med innvandringsbakgrunn utgjør flertallet av de innleide. Det vises også til at det for inneværende år er sterkest økning av utleie av arbeidskraft til barnehager/skole og handelsnæringen og helse og omsorg. Dette er bransjer hvor kvinner er overrepresentert. Det ble også vist til at sakene sjelden ender opp i formelle prosesser.

Etter ombudets vurdering viser dette et behov for flere tiltak, for å sikre trygge arbeidsforhold og hindre useriøse aktører å få fotfeste, i tillegg til de som er innført, som kontrollmyndighet for Arbeidstilsynet, og de som utredes videre.

I høringsnotatet fra 2012 ble det vist til at det er grunn til å tro at ulovlig innleie var langt mer utbredt enn hva antall saker for domstolene skulle tilsi. Årsakene kunne være at innleide arbeidstakere ikke vil gå til søksmål av frykt for konsekvensene dette kan få for det etablerte arbeidsforholdet hos utleier eller arbeidsgiver.

I høringssvaret vårt fra 2012 påpekte vi dessuten på at kollektiv søksmålsrett vil gjøre det enklere for den enkelte innleide å fremme krav om fast ansettelse og/eller erstatning i ettertid, hvor en fagforening har reist et søksmål. En regel om kollektiv søksmålsrett, vil også kunne virke preventivt og bidra til mindre ulovlig innleie generelt, som ombudet mener er en viktig begrunnelse.

Et viktig argument, som ombudet fremhevet i sitt forrige høringssvar, er at rett til kollektiv søksmål for fagforening vil være med på å flytte byrden fra enkeltpersoner som i disse tilfellene ofte vil være i en marginalisert posisjon på arbeidsmarkedet, over til mer ressurssterke aktører som fagforeninger. Tiltaket vil dessuten være et viktig skritt for å hindre useriøse aktører å få fotfeste.

 

Med vennlig hilsen

 

           

Rønnaug M. Retterås                                                        

Avdelingsleder veiledningsavdelingen                          Helene Jesnes

                                                                                seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk godkjent, og gyldig uten signatur.