Høringssvar - forslag til endringer i utlendingsforskriften - introduksjonsstønad skal ikke medregnes i underholdskravet

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viser til høringsbrev av 27.01.2021 der Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslag til endringer i utlendingsforskriften på høring, med høringsfrist 10. mars 2021.

LDOs mandat er å jobbe for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion, alder, seksuell orientering og funksjonsevne. Vi veileder enkeltpersoner om deres rettigheter etter likestillings- og diskrimineringsloven og fører tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med de forpliktelsene Norge har etter FNs rasediskrimineringskonvensjon (CERD), FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (CEDAW) og FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

 

1.    Departementets forslag

Etter utlendingsloven og utlendingsforskriften stilles det som hovedregel krav om sikret underhold i saker om familieinnvandring, jf. utlendingsloven § 58 og utlendingsforskriften §§ 10-8 til 10-11. Underholdskravet skal sikre at personer som henter familiemedlemmer til Norge kan forsørge disse. Det er et krav at referansepersonen ikke har mottatt økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven de siste 12 månedene, men fra dette er det et unntak når det gjelder stønad etter integreringsloven (tidligere introduksjonsloven).

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår at introduksjonsstønad ikke lenger skal medregnes ved vurderingen av om underholdskravet er oppfylt. Departementet viser til at introduksjonsstønaden er midlertidig og ikke gir noe sikkert grunnlag for å anta at mottakeren vil kunne forsørge familiemedlemmene sine på varig basis etter at stønaden opphører. Endringen skal også bidra til å legge forholdene til rette for integrering.

 

2.   Våre innspill til forslaget

Departementet slår fast at forslaget først og fremst vil ha konsekvenser for personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Flyktninger er i utgangspunktet unntatt fra underholdskravet. Departementet skriver imidlertid at flyktninger som søker for sent om familiegjenforening, også vil rammes av forslaget, men at omfanget av disse sakene er begrenset.

LDO har henvendt seg til statistikk@udi.no for å få oversikt over antallet referansepersoner med flyktningstatus som søkte om familiegjenforening mellom 2016 - 2020.[1] Totalt fattet UDI 11 391 vedtak i perioden, hvor 1 956 var avslag. Av disse fikk 1 251 søknader avslag fordi de søkte for sent. Dette tilsvarer cirka 250 flyktninger i året som får avslag. LDO vil derfor omtale både flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag i våre innspill nedenfor.

LDO er opptatt av at deltakerne i introduksjonsprogrammet får fullt utbytte av programmet, slik at deltakelsen i det norske arbeidsmarkedet øker og at man motvirker økende sosial ulikhet og marginalisering blant grupper. For noen deltagere kan det være en påkjenning å måtte vente til avsluttet introduksjonsprogram før de kan tjene inntekt til underholdskravet. Vi savner departementets vurderinger knyttet til om endringen kan føre til at enkelte deltakere slutter eller får udokumentert fravær for heller å tjene tilstrekkelig penger til familiegjenforening.

Departementet understreker at den foreslåtte endringen er av en utsettende karakter og ikke innebærer et absolutt hinder for familiegjenforening. Grupper rammet av forslaget vil kun måtte vente til de er ferdige med introduksjonsprogrammet med å tjene inntekt til underholdskravet. Departementet anslår at utsettelsen vil være på 1 – 2 år. I den forbindelse påpeker LDO at kvinner bruker noe lenger tid enn menn på å fullføre introduksjonsprogrammet. Dette skyldes både at kvinner tar ut mer permisjon og godkjent fravær enn menn, i tillegg til at de er overrepresentert i programsporet for deltagere med lav utdanning og kvalifikasjoner.[2] Dette kan tilsi at den foreslåtte endringen kan innebærer en lenger utsettelse for kvinner enn det som skisseres i høringsnotatet. LDO ber derfor departementet vurdere hvorvidt endringen kan ramme kvinner uforholdsmessig. Vi viser i den forbindelse til at CEDAW artikkel 16 (1) pålegger statene å treffe egnede tiltak for å avskaffe diskriminering mot kvinner i saker som gjelder ekteskap og familieforhold. Vi ber derfor om at departementet vurderer konsekvensene forslaget kan ha for kvinnelige deltakere i introduksjonsprogrammet.

For ordens skyld viser LDO til at vi tidligere har avgitt flere høringssvar som omhandler underholdskravet for familiegjenforening.[3]

 

Vennlig hilsen

 

 

Hanne Bjurstrøm

likestillings- og diskrimineringsombud

                                                                            Natasha Telson

                                                                                  rådgiver

 

Dokumentet er elektronisk godkjent, og gyldig uten signatur.

Vedlegg: 1

Vedlegg: 1Kopi til:

 

 

 

 

 

 

[1] Se vedlagt dokument.

[2] IMDi «Hvor lenge deltar flyktninger og familiegjenforente i introduksjonsprogrammet? En analyse av deltakere i introduksjonsprogrammet 2012–2018» (2018) tilgjengelig https://www.imdi.no/contentassets/1110989414534f87b6ba23d1f5da8835/hvor-lenge-deltar-flyktninger-og-familiegjenforente-i-introduksjonsprogrammet.pdf.

[3] Se 15/2648 Høringssvar til endringer i utlendingsloven; 12/1911 Høringsbrev - forslag til endringer i utlendingsforskriften §§ 10-8 og 10-9 (heving av underholdskravet mv.); og 14/1333 Høringssvar - endringer i utlendingsforskriften (heving av underholdskravet og ny hjemmel for unntak) tilgjengelig https://www.ldo.no/arkiv/hoyringsarkiv/.