Svar på høring om endringer i forskriftene om utdanningsstøtte og godkjenning av utdanningsstøtte i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til høringsbrev av 17. november 2020 der Kunnskapsdepartementet har sendt forslag om endringer i forskriftene om utdanningsstøtte og godkjenning av utdanningsstøtte i Norge, med høringsfrist 17. februar 2021.

 

1.    Innledning

Likestillings- og diskrimineringsombudet har som mandat å arbeide for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion, alder, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne, og håndhever diskrimineringslovgivningen på disse områdene.

Ombudet har også tilsynsansvar med at norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med de forpliktelsene Norge har etter FNs rasediskrimineringskonvensjon (CERD), FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (CEDAW) og FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Ombudet støtter endringene som foreslås i sin helhet og vil i lys av vårt mandat kommentere tre av kapitlene i høringen;

 

Til 5 - Endret beregningsmetode for hvor lenge deltidsstudenter og – elever kan få lån og stipend

Ombudet mener at det er positivt at beregningsmetoden for hvor lenge studenter kan få stipend og lån endres fra 8 år til 480 studiepoeng. Dette kan for eksempel være fordelaktig for personer som er i jobb og har barn, men som ønsker å studere deltid. Ombudet mener at endringen av beregningsmetoden kan føre til at flere fullfører sine utdanningsløp eller tar videreutdanning og er derfor svært positiv til dette.

 

Til 6.1 – Unntak fra vilkår om behovsprøving av inntektsavhengig stipend mot forsørgerinntekt

Ombudet støtter også forslaget om at en elev som ikke får økonomisk bidrag fra en av sine forsørgere ikke må dokumentere dette. Selv om regelen ikke innebærer noen endring av gjeldende forvaltningspraksis i Lånekassen, er dette en viktig presisering som kan ha stor betydning for den enkelte.

 

Til 6.2 – Beregning av tilleggslån for søkere som tar permisjon på grunn av fødsel eller adopsjon

Ombudet er positiv til at beregningsmetoden for tilleggslån til foreldre som er i permisjon på grunn av fødsel eller adopsjon presiseres slik at det blir klart hvordan denne utregningen skal gjøres. Det er viktig at reglene som gjelder denne gruppen er tydelige, slik at det blir enkelt å planlegge en kombinert studie- og familietilværelse.

 

2.    Avslutning

Ombudet ser frem til å følge departementets arbeid med å følge opp anbefalingene etter at høringsprosessen er avsluttet. Ombudet står gjerne til disposisjon i arbeidet med oppfølgingen av høringsforslaget.

 

Vennlig hilsen

 

 

Hanne Inger Bjurstrøm

likestillings- og diskrimineringsombud

                                                                                     Martine Guntveit

                                                                                               rådgiver