Høringssvar - forslag til endringer i rettskrivningen for bokmål og nynorsk

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser Språkrådets høring «Forslag til rettskrivningsendringer i bokmål og nynorsk februar 2022», med høringsfrist 25. mars 2022.

 

Innledning

Likestillings- og diskrimineringsombudet har som mandat å arbeide for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av blant annet kjønn, etnisitet, religion, alder, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og nedsatt funksjonsevne. Ombudet fører også tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med de forpliktelsene Norge har etter FNs diskrimineringskonvensjoner. 

Ombudet vil kun kommentere den delen av forslaget som handler om å innføre «hen» som norm i bokmål og nynorsk som et kjønnsnøytralt pronomen.

 

Om forslaget

Likestillings- og diskrimineringsombudet støtter forslaget.

Det er viktig å bli tiltalt med et pronomen man føler seg komfortabel med. Det finnes personer som ikke ønsker å bli omtalt som han eller hun. Dessverre hender det at folk blir «feilkjønnet» og vi mener at å formalisere innføringen av pronomenet «hen» vil kunne avhjelpe dette.

Ombudet ønsker å rose Språkrådets gjeldende informasjon på sin nettside om hen, publisert 18. mars 2016. Vi håper Språkrådet vil ha denne tilnærmingen også til andre pronomen fremover, som for eksempel bruken av de/dem som kjønnsoverskridende pronomen.

Ombudet ser frem til å følge Språkrådets arbeid med å innlemme stadig flere inkluderende pronomen. Vi står gjerne til disposisjon i dette arbeidet.

 

Med vennlig hilsen

 

Bjørn Erik Thon

likestillings- og diskrimineringombud

 

                                                                                     Miriam Kveen

                                                                                       seniorrådgiver