Vernepleier følte seg forbigått fordi hun var kvinne

En kvinne henvendte seg til ombudet fordi hun mente hun var blitt forbigått ved ansettelse på grunn av kjønn. Ombudet foretok en konkret vurdering av saken, men kunne ikke se at kvinnen var utsatt for ulovlig forskjellsbehandling.

Kvinnen hadde vikariert i den utlyste stillingen i to år. Hun hevdet at mannen som fikk jobben hadde kortere ansiennitet enn henne. Begge var utdannet vernepleiere.

Arbeidsgiver begrunnet tilsettingen med at intervjuet med kvinnen og sjekk av hennes referanser ikke var tilfredsstillende. Det ble videre påpekt at kvinnen var ”krass”, fungerte lite tilfredsstillende i arbeidsmiljøet og samarbeidet dårlig.

Konklusjon

Kvinnen tilbakeviste ikke arbeidsgivers vurdering av henne. Ombudet fant ingen holdepunkter for at det ble lagt vekt på kjønn da kvinnen ikke ble tilsatt i stillingen som miljøterapeut.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer: 06/139.
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 4 annet ledd jf. § 3.