Fikk ikke tilslag på høyeste bud

En iransk familie la inn høyeste bud på en bolig, men selger valgte å selge til den som hadde nest høyeste bud. Den iranske familien klaget til ombudet som fastslo at diskriminering hadde funnet sted.

Klager hevdet at de ikke hadde fått tilslaget på boligen på grunn av sin etniske bakgrunn. Klagerne hadde i etterkant tatt kontakt med megler for å få en forklaring på hvorfor de ikke fikk tilslaget. Megler skal da ha uttrykt at selger ville unngå ”trøbbel”. Familiens datter skal også ha fått høre at man ikke ønsket mennesker med annen etnisk bakgrunn i nabolaget. Disse utsagnene var ikke verifisert.

Selger på sin side hevdet at de hadde fått et spesielt godt forhold til den de valgte å selge eiendommen til. Dette var grunnen til at de ikke valgte å akseptere høyeste bud. Megler hadde ingen konkret forklaring å gi i forbindelse med saken, bortsett fra at de benektet å ha sagt noe om at selger ville unngå trøbbel.

Konklusjon

Saken var, slik ombudet så det, relativt dårlig opplyst. Etter en konkret vurdering fant ombudet at diskriminering hadde funnet sted.

Diskrimineringsgrunnlag: Etnisitet.
Sak:06/1340.
Lovanvendelse: Diskrimineringsloven § 4.

Saken ble klaget til Likestillings- og diskrimineringsnemnda, som opprettholdt ombudets konklusjon.