Ble nektet å ta inn på hotell

Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok en klage fra en kvinne som mente hun var diskriminert, fordi hun og venninnen ble nektet å ta inn på et hotell i Oslo. Hun mener hun utelukkende på grunn av sitt kjønn og etnisitet ble assosiert med en prostituert og at hun derfor ble avvist fordi hun tilhørte en kundegruppe som hotellet ønsket å verne seg mot. Etter en konkret vurdering kom ombudet frem til at kvinnen var utsatt for ulovlig diskriminering.

Kvinnen og hennes venninne oppsøkte et hotell i Oslo sentrum om kvelden en helg og ønsket å bestille et hotellrom. Etter spørsmål fra vakthavende resepsjonist opplyste kvinnen hennes hjemmeadresse, som er i Oslo området. Kvinnen og hennes venninne ble da avvist.

Kvinnen ble orientert om hotellets skriftlige retningslinjer som gav de hotellansatte muligheten til å avvise gjester som bor i Oslo og omegn. Kvinnen opplevde retningslinjene som urimelige og ba om en begrunnelse. Kvinnen opplyste at resepsjonisten begrunnet formålet med retningslinjene med at hotellet ikke tok imot gjester bosatt i Oslo og omegn fordi de kunne være ”horer og narkomane” som tok seg inn på hotellet for å lage bråk.

Hotellet beklaget hendelsen men hevdet at kvinnen og hennes venninne ble avvist kun som følge av de skriftlige retningslinjene. Hotellet mente de skriftlige retningslinjene, som gir adgang til avvise gjeser, er nødvendige for å håndtere situasjoner hvor gjester byr på utfordringer. Det ble i denne forbindelse vist til forhold som hotellbedrageri, prostitusjon, narkotikaomsetning, fyll mv, og at majoriteten av disse uønskede kundegruppen har adresse i Oslo eller omegn.

Ombudet mente at hotellet ikke hadde redegjort for hvorfor resepsjonisten anså det som nødvendig å håndheve avvisningsadgangen i denne konkrete saken. I slike saker anvender hotellets ansatte stor grad av skjønn. Ombudet understreket at de ansattes skjønn er begrenset av diskrimineringsregelverket.

Det er ikke adgang til å legge vekt på kjønn/etnisitet i vurderingen av hvorvidt en potensiell gjest utviser et faremoment for hotellet. Ombudet anså ikke en generell oppramsning av faresituasjoner som hoteller kan utsettes for, som tilstrekkelig begrunnelse for hvorfor kvinnen ble avvist.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderte med at hotellet ikke hadde sannsynliggjort at det var andre grunner enn kjønn/etnisitet som var årsaken til at kvinnen og hennes venninne ble avvist. Hotellet handlet i strid med likestillingsloven § 3 og diskrimineringsloven § 4.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn og etnisitet.
Saksnummer: 07/649
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 3 og diskrimineringsloven § 4

Les hele uttalelsen her

Ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet dersom du ønsker tilgang til uttalelsen i et annet format.