Ikke likt arbeid i politiet

Norsk tjenestemannslag (NTL) klaget til ombudet på avlønningen av to grupper av ansatte i Oslo politidistrikt som de mente stred mot reglene om lik lønn for likt arbeid. NTL viste til at avdelingsledere utførte arbeid av lik verdi som politoverbetjenter og at det sammme gjaldt i forholdet mellom gruppeledere og politioverbetjenter. Ombudet fant imidlertid at det var forskjeller mellom stillingene som gjorde at de ikke utførte arbeid av lik verdi.

Politiet er organiser slik at man skiller mellom den politifaglige delen og de mer administrative funksjoner politiet har. Avdelingsledere og gruppeledere har administrative funksjoner, mens politioverbetjenter og politiførstebetjenter arbeider med det politifaglige.

Avdelingsledere og politioverbetjentene befinner seg på samme nivå i hierarkiet det samme gjelder de to andre gruppene, og NTL, mente derfor at de burde ha samme lønn. NTL gjorde gjeldende at det var like store krav til kompetanse, anstrengelse, ansvar og arbeidsforhold innenfor de gruppene som ble sammenlignet.

Oslo politidistrikt bestred dette og viste til at politiet utførte en annen type arbeid enn de som arbeidet med administrative spørsmål, og at disse måtte ses på som å ha en støttefunksjon for politiet.

Konklusjon:

Likestillings- og diskrimineringsombudet fant at det ikke var arbeid av lik verdi når man sammenlignet gruppene. Dette ble i hovedsak begrunnet i at det politifaglige arbeid var så forskjelligartet fra det administrative arbeidet at man ikke kunne si at det var arbeid av lik verdi.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer: 071769
Lovanvendelse: likestillingsloven § 5