Kvinnelig passkontrollør tilsidesatt

Gardermoen politistasjon instruerte to kvinnelige passkontrollører om ikke å foreta kontroll av fem mannlige reisende, på grunn av deres religiøse overbevisning. Ombudet konkluderte med at dette var ulovlig.

Kvinnen som klaget tjenestegjorde som grensekontrollør i inngående passboks. Da fem reisende menn ankom passboksen ble hun satt til side, uten en forklaring på hvorfor for at hun ikke fikk lov til å foreta innreisekontroll. Mennene hadde før ankomst opplyst at de ikke ønsket å bli kontrollert av en kvinne. Gardermoen politistasjon hadde etterkommet dette ønsket. En mannlig kontrollør hadde blitt beordret til gate for å utføre kontrollen.

Kvinnen viste til at tilsvarende praksis ikke er gjeldende for reisende kvinner i burka. Disse må vise ansiktet til en mannlig kontrollør dersom en kvinnelig kontrollør ikke er på vakt.

Gardermoen politistasjon avviste at kvinnen var diskriminert på grunn av kjønn. De mente det ville være urimelig om mennene skulle sitte og vente til en mannlig grensekontrollør tjenestegjorde på inngående passboks. Videre påpekte politistasjonen at hensynet til de reisendes religion og kultur, samt hensynet til god publikumsbehandling, avvikling av passkø og ro og orden på lufthavnen, bør veie tungt.

Politistasjonen hadde imidlertid ikke foretatt en interesseavveining mellom hensynet til kvinnen og hensynet til de reisendes religionsutøvelse. De la ikke frem dokumentasjon som gjorde det mulig for ombudet å vurdere hvorvidt hensynet til religionsfrihet eller religionsutøvelse tilsa at likestillingshensyn burde vike i dette tilfellet.

Konklusjon

Selv om saken gjaldt et enkeltstående tilfelle la ombudet til grunn at kontrollpraksis overfor kvinner og menn er ulik eller blir praktisert ulikt. Ombudet kom frem til at de religiøse mennene fikk en tilrettelegging som avviker fra den praksis som følges for kvinner i burka. Denne mer eller mindre faste kontrollpraksisen har betydning for de ansattes arbeid med kontroll av reisende som har behov for tilrettelagt kontroll på grunn av religiøs overbevisning. Videre har praksisen betydning i forhold til de reisende med religiøs minoritetsbakgrunn.

Diskrimineringsloven: Kjønn.
Saksnummer: 06/1236.
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 3 annet ledd nr. 1