Parabolforbud er ikke diskriminerende

Da borettslaget vedtok å forby parabolantenner klaget kvinnen av utenlandsk opprinnelse til ombudet. Hun mente seg diskriminert fordi hun ikke lenger hadde tilgang på nyheter fra hjemlandet.

Begrunnelsen for forbudet var at borettslaget hadde kabel-tv og at parabolantenner virker skjemmende. Borettslagets bygninger regnes dessuten som verneverdige.

Kvinnen som klaget ble pålagt å fjerne sin parabolantenne. Hun klaget til Likestillings- og diskrimineringsombudet fordi hun mente at forbudet mot parabolantenner virket diskriminerende overfor henne siden hun ikke er av norsk opprinnelse og ikke behersker norsk språk særlig godt. Hun hevdet at hun var avhengig av balansert nyhetsdekning fra hjemlandet der familien hennes fortsatt bor. Kabel-tv kunne ikke dekke dette behovet.

Ombudet kom til at borettslagets vedtak ikke er i strid med diskrimineringsloven. Forbudet mot parabolantenner er nøytralt utformet, og spørsmålet var om det kunne sies å være indirekte diskriminerende.

I saker utenfor arbeidslivets område er vilkåret for at noe skal sies å være indirekte diskriminerende at en person stilles særlig ufordelaktig sammenlignet med andre. Ombudet la til grunn at parabolantennen var viktig for klager, men viste til at hun kunne få dekket sitt informasjons- og nyhetsbehov gjennom å bruke offentlig bibliotektilbud. Bibliotekene har publikums-pc’er, og tilbyr blant annet en flerspråklig nyhetstjeneste på internett. Etter ombudets syn ble hun derfor ikke stilt særlig ufordelaktig som følge av forbudet mot parabolantenner.

Ombudet uttalte også at klagers ønske om parabolantenne hovedsakelig var begrunnet ut fra hennes individuelle behov for balanserte nyheter fra hjemlandet. Vernet mot indirekte diskriminering må forstås slik at det er sterkere dersom det er en gruppe som rammes, og ikke en enkeltperson ut fra denne personens unike behov.

Konklusjon

Forbudet mot oppsetting av parabolantenner var ikke i strid med diskrimineringsloven.

Saken er påklaget til Likestillings- og diskrimineringsnemnda og skal behandles i møte tirsdag 19. juni 2007.

Diskrimineringsgrunnlag: Etnisitet og språk.
Saksnummer: 06/1208.
Lovanvendelse: Diskrimineringsloven § 4.

Les hele uttalelsen (PDF).